پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فرشته فیروزیان [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، حوریه دهقان پوری[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر‌‌ بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه و قصد خرید مجدد مشتریان فروشگاه‌های ورزشی استان سمنان است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، همبستگی می باشد و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری موردمطالعه در این پژوهش، مشتریان فروشگاه‌های ورزشی استان سمنان بودند از بین آن ها 251 نفر انتخاب و به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بازاریابی رسانه‌های اجتماعی (مهرابی و همکاران، 2014)، پرسشنامه ارزش ویژه مشتری (حمیدی زاده و همکاران،1394) و پرسشنامه قصد خرید مجدد (دورواسولا، ۲۰۰۴؛ راجت گرا، ۲۰۱۱؛ به نقل از غفوری، ۱۳۹۳) بوده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های مورداستفاده توسط صاحب نظران تأیید شد و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. پس از گردآوری داده‌ها، با استفاده از نرم افزار Spss25 و Smart-PLS2 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید مجدد تأثیر‌‌ مثبت و معناداری دارد؛ فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری تأثیر‌‌ مثبت و معناداری دارد؛ ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید تأثیر‌‌ مثبت و معناداری دارد و فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بطور غیرمستقیم از طریق ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید مجدد تأثیر‌‌ مثبت و معناداری دارد. ازاین‌رو فروشگاه‌های ورزشی می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌های اجتماعی رابطه با مشتریان خود را تحکیم بخشند وآن‌ها را به مشتریان راضی و وفادار خود تبدیل کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رسانه‌های‌‌ اجتماعی #بازاریابی #ارزش ویژه مشتری #قصد خرید مجدد

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)