پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سعیده آریانی [پدیدآور اصلی]، رضا طاهریان[استاد راهنما]، مجید محمدی[استاد مشاور]
چکیده: پیل های سوختی یکی از مهم ترین منابع تولیدکننده انرژی های تجدیدپذیر هستند. یکی از اجزای اصلی پیل سوختی پلیمری، صفحات دوقطبی می باشند. صفحات دوقطبی تأثیر قابل‌توجهی در وزن، حجم و هزینه های اقتصادی آن دارند. صفحات دوقطبی ازلحاظ جنس به صفحات دوقطبی فلزی، کامپوزیتی و گرافیتی تقسیم می شوند. صفحات دوقطبی کامپوزیتی و گرافیتی به خاطر نداشتن خاصیت استمپ پذیری و تغییر فرم پلاستیک، حجم و وزن استک را زیاد می کند. به همین دلیل امروزه در مقیاس تجاری صفحات دوقطبی فلزی رایج تر می باشد. عیب صفحات دوقطبی فلزی، کم بودن مقاومت به خوردگی در محیط اسیدی پیل، افزایش مقاومت تماسی فصل مشترک به خاطر حضور لایه های اکسیدی تشکیل‌شده و به وجود آمدن آلودگی یونی در اثر خوردگی فلز می باشد. در این تحقیق، فلز اینکونل 625 به دلیل مقاومت به خوردگی بالای آن انتخاب شد. مقاومت تماسی فلز اینکونل در دمای محیط و در شرایط دمایی و زمانی مختلف در داخل کوره، بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش دما و زمان میزان مقاومت تماسی به‌شدت افزایش‌یافته است. با توجه به این آزمایش، پوشش TiN به روش تبخیر قوس کاتدی بر روی زیرلایه اینکونلی با زبری و ضخامت مختلف، به‌منظور بهبود مقادیر مقاومت تماسی و مقاومت به خوردگی، پوشش داده شد. آنالیزها و آزمایش‌های فلورسانس اشعه ایکس، پراش اشعه ایکس، طیف سنجی پراش انرژی پرتوایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، مقاومت تماسی و خوردگی پلاریزاسیون پتانسیودینامیک به‌منظور بررسی خواص نمونه ها استفاده شد. نتایج کلی پوشش دهی نشان داد مقادیر مقاومت تماسی و مقاومت به خوردگی برای تمامی نمونه ها پایین تر از مقادیر تعیین‌شده توسط دپارتمان انرژی آمریکا می باشد. بااین‌وجود نمونه ا ی با ضخامت پوشش nm 1200 و زبری زیرلایه 400 که دارای مقاومت تماسی mΩ.cm2 8.14 و مقاومت به خوردگی µA.cm-2 0.1843 می-باشد، بهترین گزینه برای صفحات دوقطبی پیل سوختی هیدروژنی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیل سوختی #صفحه دوقطبی #اینکونل 625 #نیترید تیتانیم #تبخیر قوس کاتدی #مقاومت تماسی #مقاومت به خوردگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)