پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
حمید حسین پور کله سر [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]
چکیده: دستگاه سیم برش الماسه در بسیاری از معادن برای کم کردن هزینه‎های چالزنی افقی در ترکیب با دستگاه اره برش زنجیری (هاواژ) به کار می رود؛ لذا طول و عرض بلوک استخراجی با توجه به اندازه تیغه برشی و کارایی ماشین بستگی دارد و سیم برش الماسه در برش های عمودی به کار گرفته می‎شود؛ بنابراین در این تحقیق سعی بر این است با تعیین ارتفاع مناسب پله که یکی از عوامل موثر در به دست آوردن ابعاد بزرگ و سالم از سنگ ساختمانی است به ایمنی و راندمان بالا و مورد نیاز دست یافت. در این پژوهش به منظور انتخاب ارتفاع مناسب پله چهار سناریو (ارتفاع های 6، 8، 10 و 12 متر) تعیین شده و جهت بررسی از داده های اکتشافی معدن مرمریت عزیز کندی بوکان استفاده شده است. جهت تعیین ارتفاع مناسب پله ابتدا توسط نرم افزار 3dec مدل ناپیوستگی ها مدل شد و کوپ دهی معدن در ارتفاع های مختلف تخمین زده شد. مقدار هزینه های برش و چال زنی در ارتفاع‎های مختلف محاسبه گردید. در نهایت میزان سود دهی معدن در ارتفاع های مختلف تعیین شد؛ که با توجه به محاسبات صورت گرفته ارتفاع 12 متر، کم ترین هزینه را به خاطر کاهش تعداد پله و میزان برش و چالزنی افقی داشت، و نیز بیشترین مقدار حجم کوپ دهی را داشت؛ که در نهایت ارتفاع 12 متر به علت سوددهی بیشتر در بین سناریوهای انتخابی، به عنوان ارتفاع مناسب پله در معدن عزیزکندی بوکان معرفی گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنگ ساختمانی #ارتفاع پله #مدل سازی عددی #کوپ دهی #سوددهی معدن
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)