پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
حسین یاراحمدی [پدیدآور اصلی]، سجاد نگهبان[استاد راهنما]، احمد واعظیان[استاد راهنما]، سعید واعظیان [استاد مشاور]
چکیده: طراحی لوله جداری بواسطه حساسیت در ایمنی و همچنین دربرداشتن هزینه‌های زیاد برای چاه، از اهمیت فراوانی در مهندسی حفاری برخوردار است. آنچه که امروزه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد روشی موسوم به بیشترین بار وارده است. تخریب فلز در اثر واکنش نامطلوب با محیط، خوردگی نامیده می‌شود. در این پژوهش طراحی لوله جداری تولیدی از نظر استحکام در برابر بارهای اعمالی (بارهای ناشی از ترکیدگی، مچالگی و کششی) بوسیله نرم‌افزار LandMark برای یکی از چاه‌های واقع در جنوب غربی ایران صورت گرفته است. سیال مخزن بر اساس استاندارد NACE-MR0175 در محدوده‌ی خوردگی قرار دارد. در طراحی لوله جداری فاکتورهای زیادی اعم از فشار منفذی، وزن، فاکتور ایمنی و... موثراند. مقادیر فشار منفذی با مقادیر مورد استفاده در طراحی لوله جداری اعتبارسنجی شدند. همچنین تعدادی پارامتر موثر بر روی طراحی لوله جداری مورد آنالیز قرار گرفت که شامل تغییرات فشار منفذی، وزن و فاکتور ایمنی می‌باشد. لوله جداری P-110 و C-110 در این تحقیق طراحی شدند. طراحی لوله‌ی P-110 به دلیل غلبه بارهای اعمالی بر مقاومت لوله، با شکست مواجه شد ولی لوله‌ی C-110 به دلیل مقاومت بیشتر در برابر بارهای اعمالی، از نظر طراحی موفقیت آمیز بود. تغییرات گرادیان فشار منفذی برای لوله جداری C-110 در نظر گرفته شد، که افزایش این پارامتر نسبت به حالت اولیه سبب افزایش بارهای اعمالی شده که این افزایش بار از مقاومت لوله بیشتر و باعث طراحی ناموفق لوله جداری گردید. همچنین کاهش گرادیان فشار منفذی نسبت به حالت اولیه باعث کاهش بارهای اعمالی شده که این خود سبب موفقیت در طراحی لوله جداری گردید. علاوه بر این، با استفاده از گرادیان فشار آب نمک نیز، طراحی لوله جداری به صورت موفقیت آمیز صورت گرفت. دومین پارامتر تاثیرگذار بر روی طراحی لوله جداری C-110، فاکتور ایمنی می‌باشد. تغییر فاکتور ایمنی باعث تغییر در بارهای اعمالی گردید، بطوری که افزایش فاکتور ایمنی باعث افزایش بارهای اعمالی که سبب طراحی ناموفق لوله جداری و کاهش آن، طراحی موفق لوله جداری را به همراه دارد. پارامتر مهم دیگر بر روی طراحی لوله جداری، وزن لوله جداری است. در این آنالیز لوله‌ی C-110 با وزن‌های 43/5، 47 و 53/5 پوند مورد ارزیابی قرار گرفت. وزن لوله جداری عکس دو پارامتر قبلی می‌باشد، بدین صورت که افزایش وزن لوله سبب افزایش مقاومت لوله شده که طراحی موفق لوله جداری را به همراه دارد و همچنین کاهش وزن لوله جداری، طراحی ناموفق لوله را به همراه دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#طراحی لوله جداری #خوردگی #فاکتور ایمنی #وزن #ترکیدگی #مچالگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)