پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محمد رضا همتیان خراسانی [پدیدآور اصلی]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، وامق رسولی [استاد راهنما]، رئوف غلامی [استاد مشاور]
چکیده: تعیین مقاومت نهایی لوله های جداری به دلیل نقش حیاتی آن‌ها در فازهای حفاری و تولید از اهمیت بالایی برخوردار است. پارامتر هایی که در ایجاد شرایط بحرانی و متلاشی شدن لوله های جداری نقش دارند به دو دسته محیطی و ذاتی تقسیم می شوند. از جمله این پارامترها می‌توان به نسبت قطر به ضخامت، لنگی، نوع سازند، دمای محیط اطراف چاه، فشار منفذی و ... اشاره نمود. به منظور تعیین مقاومت نهایی لوله های جداری از روابط تجربی و روش های عددی می توان استفاده نمود. در این میان، روش‌های تجربی به دلیل فرضیات بسیار زیاد و عدم درنظر گیری برخی شرایط مؤثر در آسیب لوله های جداری، تخمین مناسبی از مقاومت نهایی لوله های جداری ارایه نمی کنند. به همین دلیل روش های عددی روشی مؤثر در تعیین مقاومت نهایی لوله های جداری به حساب می‌آیند. در مطالعه حاضر به منظور مدل‌سازی مقاومت نهایی و پیش بینی گسیختگی لوله جداری، ابتدا به بررسی پارامترهای مؤثر بر مقاومت نهایی لوله های جداری پرداخته، سپس خصوصیات مکانیکی سازند توسط نگارهای چاه تعیین گردید و در نهایت به منظور مدل‌سازی عددی از نرم افزار ABAQUS استفاده شد و تحلیل حساسیت نسبت به برخی پارامترهای مؤثر بر مقاومت لوله های جداری صورت گرفت. نتایج این مدل‌سازی سه بعدی نشان داد که ناهمسانگردی تنش و نسبت قطر به ضخامت مؤثرترین پارامترهای درگیر در گسیختگی لوله جداری می‌باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لوله جداری #مقاومت نهایی #پارامترهای ژئومکانیکی #گسیختگی لوله جداری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)