پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
سجاد علیزاده کاکلر [پدیدآور اصلی]، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)[استاد راهنما]
چکیده: افزایش جمعیت و نیاز بشر از یک سو و پیشرفت دانش و تکنولوژی از سوی دیگر منجر شده است که استفاده از فضاهای زیرزمینی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. مغارها به عنوان دسته‌ای مهم از فضاهای زیرزمینی، در نیروگاه‌های برق آبی و مخازن ذخیره‌ساز هیدروکربن‌ها استفاده می‌شوند. نشت آب به این فضاها یکی از مسائل مهمی می‌باشد که برای جلوگیری از خسارت‌های مربوطه مورد تحلیل و بررسی محققین قرار گرفته است. در این پژوهش، هدف مطالعه نشت آب به مغار نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سد رودبار لرستان با استفاده از تحلیل کوپل سه‌بعدی ناهمسانگرد نشت-تنش می‌باشد. بدین منظور، ابتدا داده‌های برداشت شده از منطقه مورد مطالعه، براساس شیب به سه دسته: درزه‌های شبه افقی، شبه عمودی و لایه‌بندی تقسیم‌بندی شدند. با استفاده از نرم‌افزار Dips برای درزه‌های لایه‌بندی یک دسته درزه، درزه‌های شبه افقی 2 دسته درزه و برای درزه‌های شبه عمودی 3 دسته درزه قابل اعتنا یافت شد. برای تعیین تابع توزیع احتمال مناسب با اثر طول درزه‌های برداشت شده منطقه، از نرم‌افزار آماری R استفاده شد و در ادامه توزیع توانی (Powerlaw) به عنوان منطبق ترین توزیع حاصل شد. بر اساس اطلاعات فوق، مدل سه‌بعدی DFN با ابعاد 100m*100m*100m ساخته شد. مدل ساخته شده با استفاده از آزمون واتسون-ویلیامز و نرم‌افزار Oriana صحت‌سنجی شد. با استفاده از مدل DFN ساخته شده، مدل بلوکی REV (المان معرف پایه) ساخته شد. مدل بلوکی سه‌بعدی REV که ابعاد آن 7 متر می‌باشد و فیلتر حذف کننده شکستگی‌های آن 10 متر می‌باشد به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. همچنین، در حالتی‌که اندازه مش‌بندی 0/4 متر باشد، مدل دارای استقلال از شبکه می‌باشد. در نهایت تانسور هدایت هیدرولیکی با استفاده از مدل REV بهینه به دست آمد. سپس تانسور حاصل به منظور بررسی کوپل نشت و تنش وارد محیط پیوسته معادل می‌شود. به منظور مدل کردن در محیط پیوسته معادل از نرم‌افزار کامسول استفاده شده است. مش ریزتر برای استقلال از مدل در نظر گرفته شده است. به منظور حل کوپل مسئله، در ابتدا مقادیر هدایت هیدرولیکی اولیه به مدل وارد شده و سپس تنش ناشی از آن به دست آمد. از تنش حاصل به وسیله رابطه لوئیس، مقادیر هدایت هیدرولیکی جدید حاصل و مقادیر جدید هدایت هیدرولیکی به منظور به دست آوردن مقادیر جدید تنش وارد مدل محیط پیوسته معادل شد. این روند تا جایی ادامه یافت که تانسور ضرایب هدایت هیدرولیکی به حالت پایا برسد که این حالت از سیکل سوم به بعد اتفاق می‌افتد. تأثیر تنش کوپل بر مقدار نشت حاصل نسبت به حالت بدون تنش، 4/8 برابر می‌باشد. همچنین، در صورتی که مقدار هدایت هیدرولیکی به صورت همسانگرد اعمال شود می‌تواند موجب افزایش و یا کاهش چند برابری مقدار نشت گردد. داده‌های مربوط به هدایت هیدرولیکی با استفاده از داده‌های صحرایی آزمایش لوژن مورد صحت سنجی قرار گرفتند که مقدار خطا 17 درصد به دست آمد. نتایج حاصل از این رساله می تواند در پیش بینی میزان نشت در مغارها مورد استفاده شود تا در انجام عملیات تزریق و مسائل مرتبط مورد استفاده واقع شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تنش #نشت #هدایت هیدرولیکی #کوپل #مغار #نیروگاه برق آبی

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)