پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
ذکریا رخشانی [پدیدآور اصلی]، مجید نیکخواه[استاد راهنما]
چکیده: روش‎های مختلفی قادر به بررسی روند شکست و فرآیند تغییر شکل سنگ می‎باشند. یکی از این روش‎ها که به دلیل ویژگی‎های منحصر به فرد کاربرد گسترده‎ای در زمینه مکانیک شکست دارد، روش انتشار آوایی می‎باشد. زمانی که سنگ تحت بار قرار می گیرد با آزاد شدن سریع انرژی، امواج الاستیک زود گذر با فرکانس بالا از یک منبع داخلی سنگ منتشر می شوند، این پدیده انتشار آوایی نامیده می‎شود. پدیده انتشار آوایی بر اثر رشد و توسعه ریزترک‎ها، انسداد منافذ، جابه جایی سطوح ریزترک‎ها و جابه جایی دانه‎ای رخ می‎دهد. این پدیده، در مهندسی سنگ برای پایداری فضاهای زیرزمینی، چاه‎های نفت و گاز و غیره کاربرد گسترده‎ای دارد. در مکانیک سنگ این پدیده در مبحث رشد و توسعه ریزترک ها و آسیب و گسیختگی سنگ به کار می رود. هر موج ساطع شده از منبع داخلی سنگ دارای پنج پارامتر (شمارش، انرژی، مدت زمان دوام، زاویه خیز و حداکثر دامنه) می‎باشد. پدیده انتشار آوایی همانند منحنی تنش- کرنش به بررسی روند شکست سنگ می‎پردازد، بنابراین بین این پدیده و تنش اعمالی بر سنگ ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. در تحقیق حاضر سعی شده است، ارتباط هر یک از پارامترهای آوایی با آسیب و گسیختگی سنگ بررسی شود. برای این منظور دو نمونه سنگ زئولیت و گرانیت تهیه شد. سپس هریک از نمونه‎‎ها تحت آزمایش‎های تک محوره و برزیلی همراه با آزمایش آوایی قرار گرفتند. پس از برداشت داده ها نمودار تنش_زمان و نمودار هریک از پارامترهای آوایی، بر حسب زمان، رسم و سپس در یک نمودار سه محوره کنار هم بر حسب زمان قرار گرفتند، تا ارتباط هر یک از پارامترهای آوایی با آسیب و گسیختگی سنگ بررسی شود. با توجه به نمودارها نتیجه گرفته شد که پارامترهای آوایی در مراحل اولیه بارگذاری فعالیت ضعیفی دارند و در مرحله‎ی آسیب سنگ که ریزترک‎ها با هم ترکیب شده و ترک‎های بزرگ را تشکیل می‎دهند، دارای بیشترین مقدار هستند و می توان از پارامترهای شمارش، انرژی و مدت زمان دوام برای تحلیل آسیب و گسیختگی و از پارامترهای زمان خیز و دامنه برای آنالیز منبع انتشار آوایی استفاده کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتشار آوایی #مکانیک شکست #آسیب و گسیختگی #تحلیل پارامتری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)