پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
احسان کریمی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]
چکیده: قاب خمشی بتن مسلح از متداول ترین سیستم های سازه ای است که قادر به تحمل همزمان بارهای ثقلی و بارهای جانبی می باشد. سازه های بتن مسلح معمولا با هدف تامین معیارهای ایمنی و بهره برداری طراحی می شوند. به منظور اطمینان از سطح بهره برداری سازه های بتن آرمه، لازم است تحت بارهای سرویس، ترک خوردگی و تغییرشکل های اینگونه سازه ها کنترل شود. به منظور ارزیابی حاشیه ایمنی سازه های بتن آرمه در مقابل گسیختگی، تخمین دقیق بار نهایی ضروری بوده و پیش-بینی رفتار بار-تغییرشکل سازه در سراسر محدوده کشسان و خمیری مورد نیاز می باشد. روش ها و روابط زیادی جهت برآورد ظرفیت باربری این سیستم سازه ای و تعیین رفتار آن، توسط محققین و نیز آیین نامه های طراحی ارائه شده است که اصولاً در تمامی آنها قاب بتنی به صورت یکپارچه فرض شده است. در روش‌های متداول اجرای ساختمان های بتن آرمه به علت اجرای مرحله ای اعضاء، در برخی نواحی نظیر اتصال ستون ها به فونداسیون و نیز اتصال ستون ها به تیرهای کف و سقف، اتصال سرد - یا سطح واریز - ایجاد می شود. بی تردید خصوصیات رفتاری بتن در محل اتصال سرد با سایر محل ها که بتن به صورت یکپارچه و بدون قطع بتن ریزی اجرا شده است متفاوت خواهد بود و این تفاوت می تواند در رفتار کل سیستم یک قاب نیز تاثیرگذار باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سطوح واریز بتن بر روی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مسلح می باشد. در این تحقیق از روش اجزای محدود غیرخطی که یکی از روش‌های عددی با قابلیت های فراوان می باشد استفاده شده است. همچنین برای مدل سازی رفتار بتن از مدل خسارت پلاستیک و برای مدل سازی سطوح واریز از مدل المان چسبنده به همراه مدل سازی تماس استفاده شده است. در این تحقیق نخست به مدل-سازی اتصال سرد پرداخته شده است. برای مدل سازی و اعتبار‌سنجی رفتار اتصال سرد، از نتایج آزمایشگاهی مقالات معتبر برای نمونه های تیر ساده بتنی تحت آزمایش خمش سه‌نقطه‌ای برای مود بازشونده شکست و نمونه های پوش-آف برای مود لغزشی استفاده شده است. سپس یک قاب یک-دهانه یک طبقه در حالت بتن یکپارچه جهت اعتبار سنجی روش تحلیل عددی توسط نرم‌افزار ABAQUS با کارهای آزمایشگاهی انجام شده در مقالات معتبر مقایسه شده است. پس از اطمینان از صحت نتایج مدل های عددی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی، اتصال سرد در قاب بتن آرمه مدل-سازی شده است. در نهایت جهت بررسی تاثیر تعداد دهانه، قاب یک‌طبقه بتن‌آرمه در سه وضعیت یک، دو و سه دهانه در دو حالت یکپارچه و با اتصال سرد مدل‌سازی و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. به طور کلی مشخص شد که وجود اتصال سرد تاثیری قابل توجهی بر روی حداکثر بار قابل تحمل توسط قاب بتن مسلح ندارد، اما به میزان قابل توجهی باعث کاهش شکل پذیری در آن می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سطوح واریز #اتصال سرد #قاب خمشی بتن‌مسلح #مکانیک شکست #تحلیل پوش‌آور #رفتار لرزه ای #شکل‌پذیری.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)