پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
فریدون شریفی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، مسعود علی پور اصل[استاد مشاور]، یانا بورنر [استاد مشاور]
چکیده: اکتشاف منابع معدنی یکی از موضوعات اصلی مورد توجه در حوزه علوم زمین است و ابزارهای مختلفی برای این منظور توسعه یافته و به خدمت گرفته می شوند. در این رساله تمرکز اصلی بر ارزیابی قابلیت استفاده از داده های قطبش القایی طیفی (SIP) آزمایشگاهی و امکان استخراج پارامترهای مرتبط با قطبش القایی (IP) از داده های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس برای اکتشاف منابع قطبش پذیر می باشد. همچنین به منظور ارزیابی نتایج مدل سازی این داده ها؛ تجزیه و تحلیل داده های زمین شناسی، ژئوشیمی، کانی شناسی و برداشت و مدل سازی داده های ژئوفیزیک زمینی مقاومت ویژه و IP نیز مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت با تلفیق لایه های اطلاعاتی مختلف، نقشه پتانسیل مطلوب کانی زائی طلا در منطقه کرویان استان کردستان ارائه شده است؛ که در این منطقه، کانی زائی طلا همراه با کانی های پیریت و کوارتز اتفاق افتاده است. کانی های پیریت شامل دو نسل متفاوت پیریت ریزدانه و درشت بلور می باشند؛ که انواع ریزدانه مرتبط با کانی زائی طلا می باشند؛ اما انواع درشت بلور عقیم و فاقد کانی زائی است. این موضوع شرایط مطلوبی را برای مطالعات IP بویژه روش SIP فراهم نموده است. در مرحله اول از انجام این رساله، امکان مدل سازی داده های مقاومت ویژه/ رسانندگی مختلط مربوط به نمونه-های برداشت شده از مغزه های حفاری کانسار طلای کرویان با استفاده از مدل های واهلش مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ که شواهد آزمایشگاهی و نتایج مدل سازی داده های SIP و مطالعات کانی شناسی با روش تعیین درجه آزادی کانی ها (MLA) نشان داد که دو نسل کانی پیریت موجود در نمونه ها با تشکیل دو پیک مجزا بر روی طیف مقاومت ویژه/ رسانندگی مختلط به خوبی از همدیگر قابل تفکیک هستند. در ادامه، مدل سازی پارامترهای SIP به همراه داده های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس انجام شده است؛ که نتایج مدل سازی با استفاده از مدل پیشرو نشان داد که در صورت وجود اثرات IP در داده های الکترومغناطیس حوزه فرکانس، شدت مؤلفه حقیقی پاسخ الکترومغناطیسی در فرکانس های پائین کاهش می-یابد و چنانچه این اثر به اندازه کافی قوی باشد، موجب ایجاد مقدار منفی در فرکانس های پائین می گردد. برای بازیابی پارامترهای IP از داده های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس، الگوریتم ترکیبی بر مبنای روش های شبیه سازی تبرید خیلی سریع و روش مارکوارت- لونبرگ (VFSA-ML) توسعه داده شد و برای بازیابی پارامترهای مدل از طریق مدل سازی یک بعدی داده های مصنوعی و داده های الکترومغناطیس هوابرد برداشت-شده بر روی منطقه کرویان با موفقیت اجرا گردید. در مرحله بعد، داده های ژئوشیمی بدست آمده از محیط سنگی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی مقاوم بر روی داده های ژئوشیمی بسته و تبدیل یافته با استفاده از روش تبدیل لگاریتم ریشه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ که در حالت دوم هر دو نوع کانی زائی طلا در منطقه همراه با پیریت و کوارتز با موفقیت شناسائی شد. با توجه به ویژگی ها و شواهد اکتشافی مختلف در منطقه مورد مطالعه شامل نقشه های زمین شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیائی و شواهد کانی شناسی، نقشه پتانسیل مطلوب در منطقه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در محیط GIS مدل سازی شد؛ که در آن آنومالی اصلی در منطقه کرویان انطباق مناسبی با محل کانی زائی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قطبش القایی طیفی #الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس #مدل سازی وارون #تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی مقاوم #تبدیل لگاریتم ریشه ای #تحلیل سلسله مراتبی فازی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)