پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
حمیدرضا آزادی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، نوشین جباری [استاد مشاور]
چکیده: ارزیابی پتروفیزیکی سازند‌های مخزنی بر مبنای تفسیر اطلاعات نگار‌های پتروفیزیکی و مغزه‌ها به منظور بررسی کیفیت و زون‌بندی مخازن جهت تعیین توالی‌های با نرخ بهره‌برداری مناسب، انجام می‌شود. شناخت نوع لیتولوژی، محاسبه پارامتر‌های مخزنی از قبیل حجم شیل و رس، میزان تخلخل کل و مؤثر و درجه‌اشباع از آب در ارزیابی پتروفیزیکی به جهت پی‌بردن به کیفیت مخزنی سازند‌ها و مدل‎سازی مخازن امری ضروری است. میدان کوپال یکی از میادین بزرگ ناحیه فروافتادگی دزفول می‌باشد. سازندهای ایلام و سروک، سازندهای مخزنی این میدان می‌باشند. در تحقیق حاضر تلاش شد تا پس از مطالعه‌ی دقیق منابع و گردآوری داده‌ها و اطلاعات چاه‌پیمایی، و با استفاده از روش محاسبه‌ی قطعی و احتمالی در نرم‌افزار Geolog ، لیتولوژی، توزیع تخلخل، توزیع اشباع از آب و میزان هیدروکربن‎ به همراه تعیین زون‎ها با کمک نمودارهای چاه‎نگاری و نمونه مغزه در چاه مورد مطالعه به دست آید. اطلاعات حاصل از تحلیل نمودارهای چاه‎نگاری در چاه مورد مطالعه و نتایج حاصل از مطالعه مغزه و مقاطع نازک به دست آمده از این چاه به شرح زیر است: تحلیل تصاویر مقاطع نازک دو مغزه‌ی مورد بررسی نشان داد که نوع بافت سنگ به صورت وکستون بوده و میزان کلسیت زیاد است. همچنین از لحاظ فسیل شناختی، فسیل‌ها از نوع فرامینیفر، میلیولید، استراکود، گاستروپد و فرومینیفر فرانگتون بوده است. همچنین لیتولوژی مخزن در چاه مورد مطالعه با کمک نمودارهای متقاطع نوترون- چگالی و صوتی- چگالی مشخص شد که به صورت عمده از کربناته کلسیتی و مقدار کم ماسه‌سنگ و دولومیت است. همچنین میزان توزیع اشباع از آب در بازه ۰ تا ۱۰۰ درصد با توزیع فراوان ۳۵ درصد به دست آمد. میزان تخلخل دارای توزیع ۰ تا ۱۲ درصد بوده که از نظر تخلخل سنگ با تخلخل کم محسوب می‎شود. علاوه براین، توزیع تخلخل مؤثر با استفاده از داده‎های مغزه به روش آزمایشگاهی در بازه عمقی 4357/12 تا 4469/58 متر اندازه‎گیری شد و با تخلخل مؤثر محاسبه شده از نرم‎افزار Geolog از نمودارهای چگالی، نوترون و صوتی مقایسه شد. نتایج دو روش نشان داد که داده‎های تخلخل دارای تطابق خوبی هستند. در پایان مدل پتروفیزیکی چاه مورد مطالعه در بازه عمق 4357/12 تا 4469/58 متر به دست‎ آمد. به طوری که، سازند در این ضخامت با محتوی آب زیاد و مقدار کم نفت، دارای سه زون نفتی است. همچنین از نظر زون‌بندی سنگ‌شناسی دارای دو زون ماسه‎سنگی به همراه دو زون کربناته آهکی است. به طور کلی تحلیل نتایج به روش نمودارگیری چاه و مطالعه آزمایشگاهی مغزه نشان داد که تطابق خوبی بین این دو روش برای مطالعه مخزن وجود دارد و سازند حفاری شده در چاه مورد مطالعه دارای تخلخل کم، محتوی آب زیاد، محتوی نفت کم و از نظر سنگ‌شناسی عمدتا کربناته کلسیتی با محتوی اندک ماسه‎سنگ است و کیفیت مخزنی در خانواده مخازن خوب روبه ضعیف قرار می‎گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزیابی پتروفیزیکی #نرم‌افزار Geolog #نگارهای چاه‌پیمایی #مغزه‎ها

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)