پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
یاسر زارع [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، نوذر صالحی [استاد مشاور]
چکیده: با توجه به نقش ذخایر هیدروکربوری در اقتصاد کشور ضرورت مطالعات دقیق مخزن با استفاده از روش ها و تکنولوژی های جدید جهت ارائه مدل های مناسب امری ضروری می باشد. میدان هیدروکربوری مورد مطالعه در این پایان نامه، یک میدان نفتی واقع در استان خوزستان است، که اطلاعات هفت چاه از این میدان در دسترس می باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر تهیه مدل رخساره ای سنگ مخزن نفتی کربناته بکمک داده های چاه نگاری و پتروفیزیکی برای شناسایی جامع تر مخزن نفتی مورد نظر در جنوب غرب ایران است. از دیگر اهداف می توان به تعیین ارتباط میان پارامترهای پتروفیزیکی مهم مخزن نظیر تخلخل و نفوذپذیری و سپس تهیه نقشه توزیع آنها بمنظور ساخت مدل زمین شناسی، اکتشافی و مدل استاتیکی سنگ مخزن نام برد. برای نیل به اهداف مورد نظر در وهله اول با داشتن اطلاعات خام چاه نگاری، پارامترهای پتروفیزیکی مورد نیاز محاسبه شده است. این کار برای تخلخل، تراوایی و اشباع آب بوسیله نرم افزار IP انجام شد. این مرحله از حساسیت بالایی برخوردار می باشد، چرا که محاسبه غلط این پارامترها منجر به درک نامناسب از شرایط مخزن و نهایتاَ ایجاد مدلی نامتعارف برای مخزن می گردد. در مرحله دوم با استفاده از نرم افزار Petrel و روش های مختلف به مدل سازی پارامترهای پتروفیزیکی و همچنین رخساره های لیتولوژیکی پرداخته شد. برای این مهم از روش های زمین آماری که شامل روش های تصادفی و قطعی می باشند استفاده شد و نتیجه گرفته شد که روش های تصادفی نسبت به روش های قطعی بهتر عمل نموده و درک مناسب تری از ناهمگونی مخزن ارائه می دهند. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که روش تابع تصادفی گوسی (GRFS) بعنوان بهترین روش جهت توزیع پارامترهای پیوسته (تخلخل، تراوایی و اشباع آب) و روش تکرار پی درپی (SIS) جهت توزیع پارامترهای گسسته (رخساره لیتولوژیکی) عمل می نماید. این مطالعه نشان می دهد که میدان نفتی تحت بررسی در قسمت غربی، شمالی و جنوب غربی نسبت به دیگر مناطق میدان از کیفیت مخزنی مناسب تری برخوردار می باشد. در این قسمت ها رخساره های گرینستون و وکستون/پکستون نسبت به دیگر رخساره ها بیشتر به چشم می خورند چرا که این رخساره ها برای سنگ مخزن مناسب ترند. میزان متوسط تخلخل، تراوایی و اشباع آب برای سه بخش اول لایه سوم به ترتیب 51/12درصد، 67/22 میلی دارسی و 58/16درصد و برای بخش آخرلایه سوم که بعنوان لایه فشرده شناخته شد 9/5 درصد، 6 میلی دارسی و 40 درصد می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل رخساره ای و پتروفیزیکی #داده های مغزه و چاه نگاری #روش های مدل سازی تصادفی و قطعی #تابع تصادفی گوسی(GRFS) #روش تکرار پی درپی(SIS)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)