پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
وحید نعمتی [پدیدآور اصلی]، شکراله زارع[استاد راهنما]، رامین رفیعی[استاد مشاور]
چکیده: در سال های اخیر با توجه به گسترش روز افزون استفاده از فضاهای شهری، بهره برداری از فضاهای زیرزمینی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. یکی از موارد چالش برانگیز در حفر فضاهای زیرزمینی بزرگ در مناطق شهری، حفر ایستگاه های مترو است. از آنجا که اکثر شهر ها در مناطق آبرفتی قرار دارند، حفر فضاهای زیرزمینی بزرگ همواره خطراتی دارد که عمده ترین آن ها مسئله ی نشست سطح زمین و تاثیر آن بر سازه های اطراف است. باتوجه به اهمیت پایداری سطح زمین در مناطق شهری، تحلیل پایداری روش های مختلف حفر ایستگاه مترو ازجمله عواملی است که باید توسط طراحان ایستگاه های مترو مورد توجه قرار گیرد. به طور معمول ایستگاه های مترو به روش حفر و پوش یا زیرزمینی اجرا می شوند و انتخاب روش اجرا به شرایط مختلفی چون عمق ایستگاه، مسایل ترافیکی، جنبه های اقتصادی و ... مرتبط است. بنابراین یکی دیگر از مسائلی که طراحان ایستگاه های مترو باید مورد توجه قرار دهند جنبه های شهری و هزینه ای روش های مختلف حفر ایستگاه مترو است. برای هر ایستگاه مترو، فقط یک روش حفاری وجود ندارد و معمولا دو یا چند روش قابل استفاده است. هر روش دارای مزایا و معایبی است اما روشی مناسب است که علاوه بر داشتن معایب کمتر، ایمنی فضای زیرزمینی و پایداری دراز مدت آن را تأمین کرده و از نظر هزینه ای هم بهترین گزینه باشد. در این تحقیق پس از مطالعه ی تاریخچه ی روش های مختلف حفر ایستگاه مترو، دو روش پیش-نگهدارنده ی طاق بتنی و روش گالری کناری بر مبنای مطالعات انجام گرفته، برای مقایسه انتخاب شده اند. برای بررسی پایداری هر دو روش انتخاب شده و مقایسه ی آن ها از روش عددی تفاضل محدود و نرم افزار FLAC3D استفاده شده است. از آنجا که پاسخ مدل سازی های عددی به داده های ورودی بسیار وابسته است، بنابراین اطلاعات ایستگاه مرزداران از خط 6 متروی تهران که با روش پیش نگهدارنده ی طاق بتنی ساخته شده، برای مدلسازی هر دو روش مورد استفاده قرار گرفته است. پس از انتخاب نرم افزار عددی متناسب با شرایط مسئله، مدل سه بعدی از سازند دربرگیرنده ی ایستگاه در محیط نرم افزار FLAC3D ایجاد شده و پس از برقراری شرایط اولیه و مرزی مراحل مختلف حفر و نگهداری ایستگاه با دو روش پیش نگهدارنده ی طاق بتنی و روش گالری کناری مدل سازی و باهم مقایسه شده اند. تاثیر برخی از پارامتر های خاک و المان های نگهداری نیز با استفاده از مدل سازی عددی تحلیل شده است. نتایج بدست آمده از مدل سازی با نتایج واقعی ایستگاه مرزداران خط 6 متروی تهران مقایسه شده است. همچنین هزینه ی تقریبی مجموع عملیات حفاری و نگهداری در هر دو روش بر مبنای فهرست بهای راه، باند و فرودگاه برآورد شده و باهم مقایسه شده اند. در نهایت مناسب ترین روش برای حفر ایستگاه متروی مرزداران از لحاظ پایداری و هزینه ای معرفی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نرم افزار FLAC3D 2 #ایستگاه مترو #روش پیش نگهدارنده ی طاق بتنی #روش گالری کناری #نشست سطح زمین
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)