پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
آرش درویشی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رامین رفیعی[استاد راهنما]
چکیده: در روش استخراج جبهه‌کار طولانی، پایداری تونل های طرفین پهنه استخراجی اهمیت بالایی دارد، زیرا از این تونل ها به منظور خدماتی ضروری چون تهویه و حمل‌ونقل استفاده می‌شود. با توجه به موارد گفته شده هر گونه شکست و ریزش در سقف باعث ایجاد تلفات و کاهش در تولید معدن می‌شود. هدف از این تحقیق، تحلیل پایداری تونل بین‌دوپهنه و بررسی وضعیت تنش‌های ناشی از تخریب سقف کارگاه استخراج بر سیستم نگهداری در حین استخراج همزمان پهنه‌های P7 و P8 به روش مدل‌سازی عددی و با استفاده از نرم‌افزار FLAC3D است. در این پژوهش، به منظور تعیین گام تخریب در کارگاه استخراج و تحلیل پایداری تونل بین دو پهنه P7 و P8، از معیار کرنش برشی بحرانی ساکورایی استفاده شده است. نتایج مدل‌سازی نشان داد با توجه به معیار کرنش برشی بحرانی ساکورایی، گام تخریب اولیه 10 متر و تخریب دوره‌ای پس از هر بار پیش روی جرزهای عقب کارگاه است. بر اساس معیار کرنش برشی ساکورایی تونل بین دو پهنه پایدار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جبهه‌کار طولانی #تخریب سقف #کرنش بحرانی ساکورایی #تونل بین‌دوپهنه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)