پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
سید احمد ابوالقاسمی فر [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، سید رحمان ترابی[استاد راهنما]، مجید نیکخواه[استاد مشاور]
چکیده: استخراج از لایه‌های زغال‌سنگ با شیب متوسط و تند و بررسی‌های امکان‌سنجی جبهه کارهای مایل به‌واسطه کاهش منابع زغال ضرورت دارد. اندازه گیری لرزش‌های ناشی از انفجار به لحاظ کنترل و رفع خسارات احتمالی بسیار حائز اهمیت است. با استفاده از تحلیل‌های آزمایشگاهی و بهره‌گیری از داده های میدانی در مطالعه حاضر به شبیه‌سازی عددی فرآیند معدنکاری در جبهه کار طولانی شیب‌دار K12 البرز شرقی اقدام شده است. بخش موردنظر در مطالعه حاضر در عمق تقریبی 410 تا 480 متر و ضخامت متوسط لایه زغال در حدود 86/0 متر و زاویه شیب 43 درجه می‌باشد. آزمون‌های چکش اشمیت، التراسونیک، مقاومت فشاری تک‌محوره و سه محوره بر روی نمونه سنگ موردنظر برای برآورد پارامترهای معیارهای شکست معمول انجام شد. در تحلیل میدانی، نتایج لرزش‌های ثبت شده ناشی از انفجار تونل‌های پیشروی نشان داد که مطابق انتظار، معادله ریشه سوم خرج مصرفی همخوانی بیشتری با داده‌های موجود دارد. معادله دیگری بر مبنای توان متغیر فاصله و خرج مصرفی و با استفاده از روش رگرسیون غیرخطی چند متغیره پیشنهاد شد که از دقت بسیار مناسبی در تخمین لرزش‌های زمین برخوردار است و لذا می‌تواند در سازندهای مشابه با پارامترهای ژئوتکنیکی مشابه استفاده شود. در بخش مدل عددی تفاضل محدود، بطورکلی الگوی بازتوزیع تنش ها و جابجایی ها با کارهای تحقیقاتی موجود مطابقت دارد. به منظور ارزبابی سیستم نگهداری از معیار جابجایی بحرانی و کرنش برشی ساکورایی برای فضاهای زیرزمینی در ناحیه کارگاه و تونل های پیشروی استفاده شد و نگهداری بخش پایینی کارگاه و تونل ترابری حائز اهمیت تشخیص داده شد. در بخش پایانی، شبیه‌سازی عددی فرآیند انفجار در جبهه کار K12 با استفاده از فرمول تجربی و ترکیب تجربی-عددی تحلیل شد. موج تنش ناشی از انفجار درون چال از فرمول تجربی بسیار پرکاربرد استارفیلد حاصل شد. نتایج مدل عددی نشان داد که ترکیب روش تجربی-عددی در مدل‌سازی یک انفجار مقیاس متوسط در فضای زیرزمینی مناسب است. نتایج نشان داد که مقادیر جابجایی ذره‌ای حداکثر بسیار ناچیز بوده و بر گام تخریب کارگاه استخراج تأثیرگذار نمی‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جبهه کار طولانی #مدل عددی #لایه شیب دار #توزیع تنش #لرزش ناشی از انفجار #آزمون آزمایشگاهی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)