پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
نوشین امانیان یزدی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: با افزایش جمعیت، رشد تکنولوژی و شکل‌گیری نیازهای جدید، جوامع بشری با نگرانی‌های تازه‌ای در حوزۀ تأمین مواد معدنی و همچنین اثرات مثبت و منفی معدنکاری مواجه شده‌اند. در اواخر قرن بیستم موضوع توسعۀ پایدار با هدف ایجاد تعادل در سه حوزۀ اقتصادی، اجتماعی و زیست ‌محیطی مطرح شد. در سال‌های اخیر توسعۀ پایدار در صنایع معدنی دنیا بطور وسیعی مورد توجه قرار گرفته است. در برنامه ریزی بلند مدت معادن روباز لازم است ارزیابی صحیحی از شرایط زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی به‌عنوان سه رکن اصلی بعمل آید. هدف از این تحقیق تعیین محدوده نهایی پیت معدن طلای زرشوران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معادن فعال کشور با در نظر گرفتن پارامترهای توسعه پایدار است که برای تأمین این هدف، با استفاده از مدل بلوکی عیاری از آخرین وضعیت توپوگرافی معدن و پارامترهای درآمدی و هزینه‌ای بلوک‌های ماده معدنی و باطله همراه آن، مدل بلوکی اقتصادی با هدف بیشینه سازی ارزش خالص فعلی تهیه شد. در ادامه، نظر صاحبنظران و خبرگان توسط یک پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت که در این پرسشنامه تعداد 12شاخص توسعۀ پایدار به روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی وزن‌دهی و در نهایت مدلی برای تعیین پیت نهایی با ادغام جنبه‌های توسعه پایدار ارائه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، محدوده پیت نهایی پایدار دارای 17.5 میلیون تن ماده معدنی با عیار متوسط 3.8 گرم بر تن و نسبت باطله برداری 7:1 خواهد شد که در مقایسه با محدوده نهایی پیت ناپایدار حدود 6 درصد ماده معدنی کاهش خواهد داشت. اوزان معیارهای توسعه پایدار شامل زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در این معدن، بترتیب 0.38، 0.31 و 0.29 بدست آمده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توسعۀ پایدار #محدودۀ پیت نهایی #معدنکاری روباز #معدن طلای زرشوران #تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)