پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمد احمدی دیزگانی [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد مشاور]
چکیده: استفاده از مقاطع برانبارش شده توسط زمین شناسان برای یافتن ساختارهای زیر سطحی بسیار معمول است. پیشرفت علم تفسیر داده های لرزه نگاری سبب شده است تا محققان علاوه بر ساختار های زیر سطحی در جستجوی اطلاعات بیشتری از داده های لرزه ای باشند. روش های مختلف مطالعه ی تغییرات دامنه در مقابل دورافت باعث شده تا محققان در جستجوی سیال های هیدروکربوری و تعیین لیتولوژی باشند. در این پایان نامه با استفاده از روش مقاومت الاستیک توسعه یافته و استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و الاستیکی تمیز لیتولوژی در مقاطع مقاومت توسعه یافته انجام می شود. وارون سازی اطلاعات دامنه در مقابل دورافت اطلاعات داده های قبل از برانبارش را که در برانبارش های عادی از بین می رود را حفظ می کند. با استفاده از همبستگی نگارهای پتروفیزیکی در زوایای مختلف کای با نگارهای مقاومت الاستیک توسعه یافته بهترین زاویه برای به دست آوردن مقطع بازتابی انتخاب می شود و سپس با استفاده از تقریب های معادلات زوئپریتز مقطع بازتابی در زاویه مورد نظر به دست می آید. نتایج حاصل از وارون سازی مقاطع بازتابی در زوایای مختلف برای تمیز لیتولوژی کمترین اثر سیال را در مقطع وارون نشان می دهد. مقاطع وارون مقاومت الاستیک توسعه یافته نتایج بهتری را نسبت به مقاومت صوتی به دست می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تغییرات دامنه در مقابل دورافت #مقاومت الاستیک توسعه یافته #وارون سازی #لیتولوژی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)