پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
افسانه غفاری راد [پدیدآور اصلی]، سجاد نگهبان[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، حسین مصطفوی [استاد مشاور]
چکیده: انتخاب مته ی حفاری مناسب به عنوان یک مسئله مهم در طراحی و برنامه ریزی چاه در نظر گرفته می-شود. شناسایی و شناخت رخساره های رسوبی قبل از حفاری چاه، نقش بسزایی در انتخاب صحیح مته ی حفاری دارد. امروزه روش احتمالاتی زنجیره ی مارکوف به عنوان یکی از روش های قدرتمند جهت شناسایی واحدهای لیتولوژی ارائه می شود که بر مبنای محاسبه ی ماتریس احتمال انتقال یا ماتریس گذار است. زنجیره مارکوف یک الگوی احتمالی است که نوع خاصی از وابستگی را معرفی می کند و به عنوان مدلی برای پیش بینی احتمالی به کار برده می شود. در مطالعه حاضر، مدل سازی توسط زنجیره ی مارکوف در نرم افزار MATLAB، بر روی سازند دشتک که دارای توالی از رخساره های سنگی است و به عنوان یکی از مهم ترین پوش سنگ های جنوب ایران به شمار می رود، صورت می پذیرد. سپس با توجه به پیش-بینی صورت گرفته در زمینه ی نوع لیتولوژی در لایه های بعدی توسط زنجیره ی مارکوف و داده های ورودی، مته ی مناسب پیشنهاد می شود. این فرآیند بر روی دو مقطع قائم در دو چاه که ضخامت سازند دشتک در آن، 963 متر و1410 متری است، صورت می پذیرد. نتایج نشان می دهند، مدل زنجیره ی مارکوف در چاه شماره 1و چاه شماره 2 به ترتیب، % 54/88 و % 46/75 با حالت خروجی داده ها در واقعیت تطابق داشته اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سازند دشتک #بهینه سازی مته ی حفاری #لیتولوژی #ماتریس گذار
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)