پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
رضا کشاورز گل بر [پدیدآور اصلی]، منصور ضیائی[استاد راهنما]، مهدی ضیایی [استاد مشاور]
چکیده: محدوده چاهداشی در غرب نهبندان در خراسان جنوبی قرار دارد. کمربند متالوژنی تشکیلات متامورف ده سلم منشأ کانی سازی ذخایر آهن دار (هماتیت و مگنتیت) در محدوده مورد مطالعه می باشد. اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت از ﻣﺠﺎورت ﺗﻮده ﻧﻔﻮذی ﮔﺮاﻧﯿﺖ ﺷﺎﻫﮑﻮه ﺗﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻟﻮت ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. در این پژوهش در ابتدا برای شناسایی کانه زایی منطقه، تعدادی مقطع نازک و صیقلی بررسی شد. در این بررسی ها مشخص شد کانی سازی منطقه از نوع هماتیت و به ندرت مگنتیت همراه با کوارتز و کربنات می باشد. داده های ژئوشیمیایی منطقه با استفاده از روش های آماری تک و چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. در آمار چند متغیره نشان داده شد آهن با عناصرکبالت، وانادیم و تیتانیم و... همبستگی بالایی دارد. این عناصر هاله های فوق و تحت کانساری را در اسکارن آهن تشکیل می دهند. سپس با استفاده از روش آماری سالووف و هندسه فرکتال حدود زمینه و آنومالی برای عناصر مختلف مخصوصا آهن بدست آمد. از مقایسه این حدود مشخص شد که این دو روش با تقریب خوبی همدیگر را تأیید می کنند. با استفاده از روش هاله های مرکب و زونالیته ژئوشیمیایی یک آنومالی در شمال شرق محدوده مشخص شد و پیشنهاد چهار نقطه حفاری برای این آنومالی داده شد. همچنین یک محدوده برای اکتشاف بیشتر در جنوب محدوده مورد مطالعه پیشنهاد شد. با بررسی های انجام شده مشخص شد که آنومالی های پیشنهادی در ارتباط با گسل های با امتداد شمال غرب-جنوب شرق درارتباط هستند و گسل مهم کانی سازی نیز همین گسل ها می باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش های آماری تک و چند متغیره #روش سالووف #زونالیته #هندسه فرکتال #چاهداشی #نهبندان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)