پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
امیر نویدی قاضیانی [پدیدآور اصلی]، منصور ضیائی[استاد راهنما]، پیمان افضل [استاد راهنما]، امیر بیژن یثربی [استاد مشاور]
چکیده: اغلب کانسارهای سطحی که دارای رخنمون خوبی در سطح زمین هستند اکتشاف شده اند. بر این اساس هدف اصلی کاوشگران در دهه های اخیر اکتشاف ذخایر پنهان می باشد. شناخت هاله اولیه ژئوشیمیایی از روش های مهم جهت آشکار سازی و شناخت کانی سازی های پنهانی می باشد. هدف از انجام این مطالعاتکاربرد مدل سازی های مولتی فرکتالی برای زونالیته ژئوشیمیایی، جهت شناخت وشناسایی آنومالی های کرومیت در برگه 1:100000 پرنگ می باشد. برای تشخیص و شناسایی زون های کانی سازی از زونالیته ژئوشیمیایی و مدل های مولتی فرکتالی عیار -مساحت و عیار – تعداد استفاده شده است. هاله ضربی عناصر کروم، کبالت و نیکل به عنوان شاخص اکتشافی برای پی جویی کانسارهای کرومیت در منطقه پیشنهاد شده است و مناطق آنومالی بر اساس مدل های مولتی فرکتالی عیار – مساحت این شاخص بدست آمد. عیار حد زمینه از آنومالی های ژئوشیمیایی برای هاله ضربی Cr.Co.Ni محاسبه شد. نمودار های تمام لگاریتمی برای غلظت های عناصر کروم، کبالت، نیکل و هاله ضربی غلظت های این عناصر، چهار جامعه متفاوت را نمایش می دهد. که حد آنومالی برای عناصر کروم، کبالت، نیکل و هاله ضربی به ترتیب برابر است با ppm199، ppm 19،ppm185وppm37943282. بررسی های انجام شده در منطقه نشان می دهد؛ که نقشه ژئوشیمیایی مدل هاله ضربی و عنصر کروم در منطقه از یک الگوی مشابه پیروی می کند. در نهایت نتایج بدست آمده بر اساس مدل هاله ضربی و عنصر کروم بر مبنای ماتریس log ratio با یکدیگر مقایسه شد. مقایسه نتایج نشان داد که آنومالی های بدست آمده بر اساس هاله ضربی تطابق بیشتری با ساختارهای زمین شناسی منطقه دارد. نتایج حاصل از این مطالعات نشان داد که مدل های فرکتالی و زونالیته ژئوشیمیایی به تنهایی نمی تواند پاسخ مناسبی برای آشکار سازی مناطق آنومال ارائه دهد. اما تلفیق روش های مدرن فرکتالی و روش زونالیته ژئوشیمیایی الگوی مناسبی برای پی جویی کانسارهای منطقه ارائه داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل های فرکتالی #ضریب زونالیته #کانسارهای کرومیت #هاله اولیه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)