پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
اردلان خزائی فر [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد مشاور]، فرامرز الله وردی میگونی [استاد مشاور]
چکیده: روش های گوناگونی برای تخمین عمق بی هنجاری های میدان پتانسیل وجود دارد. یکی از این روش ها تحلیل طیفی داده های گرانی و مغناطیس است که در طول سال های گذشته به طور وسیع برای بدست آوردن عمق ساختارهای زمین شناسی معین مانند سنگ بستر و همچنین تعیین عمق نقطه هم دمای کوری مورد استفاده قرار گرفته است. تخمین عمق تا منشأهای مختلف آنومالی معمولاً توسط روش اسپکتور و گرنت انجام می شود. در این روش فرض شده است که پارامترهای فیزیکی مربوط به منشأ از قبیل چگالی و مغناطیس پذیری به صورت تصادفی و ناهمبسته توزیع شده اند. مطالعات انجام شده بر روی پروژه ی حفاری قاره ای آلمانی ها (KTB) نشان داد که پارامترهای فیزیکی مربوط به منشأ آنومالی، مانند توزیع چگالی و مغناطیس پذیری دارای خواص پیوسته ای هستند و فرض های روش اسپکتور و گرنت در مورد منشأ آنومالی صحیح نمی باشد. لذا روش آنالیز طیف توان تعمیم یافته حاصل از داده های میدان های گرانی و مغناطیس که در آن یک توزیع واقع-گرایانه برای منشأ این آنومالی ها در نظر گرفته می شود، یک روش سودمند و کاربردی برای تعیین عمق و خواص آماری مربوط به منشأ آنومالی است. جهت اجتناب از پیچیدگی‌های ریاضی مربوط به محاسبه طیف، تفسیر داده های مربوط به میدان های گرانی و مغناطیس عموماً در حوزه فرکانس انجام می شود. اگر لگارتیم طیف توان بدست آمده از تبدیل فوریه داده های میدان پتانسیل در مقابل مقادیر عدد موج تصویر شود، فاکتورهای زیادی در شکل آن دخالت دارند اما فاکتور غالب در شکل طیف بدست آمده فاکتور عمق منشأ آنومالی است. بدین ترتیب عمق تا منشأهای مختلف آنومالی با استفاده از این نمودار قابل محاسبه است. در این تحقیق به منظور نشان دادن کارایی روش آنالیز طیف توان تعمیم یافته در ابتدا این روش برای تخمین عمق آنومالی های مصنوعی گرانی و مغناطیسی مختلف به کار برده شده و نتایج آن با روش طیف توان معمولی مقایسه گردیده است. در پایان نیز این روش برای داده های واقعی دو منطقه مختلف به کار برده شده است. بدین ترتیب که ابتدا بخشی از داده های مغناطیسی مربوط به کانسار پلی متال منطقه عشوند نهاوند واقع در استان همدان مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن با نتایج مطالعات دیگر انجام شده در منطقه مطابقت دارد. سپس قسمتی از داده های گرانی و مغناطیسی مربوط به حوضه رسوبی مغان واقع در شمال غرب ایران مورد بررسی واقع شده است که نتایج روش پیشنهادی در این مطالعه، در این مورد نیز به خوبی با نتایج مطالعات قبلی موجود در منطقه هم-خوانی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تخمین عمق #روش اسپکتور و گرنت #روش طیف توان تعمیم یافته #منطقه عشوند نهاوند #حوضه رسوبی مغان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)