پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
سناء دریس رسولی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، مینا شفیع آبادی [استاد مشاور]
چکیده: به دلیل تأثیر بسزایی که شکستگی ها بر تولید و برداشت بهتر و مؤثرتر از چاه دارند، شناسایی این پدیده ها، موضوعی بسیار با اهمیت است .ابزارهای تصویربرداری چاه، یکی از اولین منابع اطلاعاتی برای مطالعه مخازن شکافدار هستند که زمین شناسان را قادر به شناسایی جزئیات قابل توجهی در زمینه وضعیت سنگ شناسی و همبستگی بین ساختار چینه ها، وضعیت جریان آب های زیرزمینی، شناسایی شکستگی ها، گسل ها، لایه ها و رگه-های درون لایه های (چینه) سنگی می کنند. بنابراین، دستیابی به چنین اطلاعاتی، نیاز به استفاده از ابزارهای نمونه گیری چندحسگری همچون نگار تصویری FMI دارد که درنهایت در یک نمودار تصویری، شکستگی ها، گسل ها و ... به شکل منحنی سینوسی دیده می شود. در این پژوهش دو چاه از میدان نفتی در جنوب ایران مورد بحث قرار گرفته است که در مرحله اول به تفسیر و شناسایی عوارض موجود در چاه با استفاده از نرم افزار Geolog پرداخته شد. در چاه اول 232 شکستگی باز و 105 شکستگی بسته و در چاه دوم هیچ گونه شکستگی بازی مشاهده نشد و فقط 2 شکستگی بسته به همراه 8 مقطع عمقی شکستگی القایی مشاهده شده است. در مرحله دوم مقاطع عمقی از این عوارض وارد نرم افزار MATLAB شد و درنهایت دو الگوریتم بر روی آن اعمال شد، که الگوریتم اول استفاده از فیلتر لبه یابی Canny و سپس اعمال عملگر تبدیل Hough بر روی آن بود و الگوریتم دوم انجام تبدیل Hough و سپس اعمال فیلتر لبه یابی Canny بود. نتایج حاصل شده از نرم‌افزار Geolog توسط مفسر و نتایج تفسیر FMI از شرکت نفت جهت اعتبارسنجی این پژوهش، نشان داد که منحنی-های سینوسی حاصل شده از الگوریتم پیشنهادی اول به طور موفقیت آمیز و با دقت بالایی قادر به تشخیص شکستگی های موجود در نمودارهای تصویری می باشد و الگوریتم پیشنهادی دوم همانطور که احتمال می رفت همراه با عملکردی معکوس و فاقد نتیجه مطلوب می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: . شکستگی #نگار تصویری FMI #عملگر لبه یابی Canny #عملگر تبدیل Hough
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)