پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
نوشین ناوی [پدیدآور اصلی]، محمد کارآموزیان[استاد راهنما]
چکیده: چکیده گل قرمز، باطله جامد مهم با خاصیت قلیایی بودن قوی است که در طی استخراج آلومینا در فرآیند بایر حاصل می‌شود. ذخیره جهانی گل قرمز بیشتر از 4 بیلیون تن است و دفع آن به عنوان یک باطله جامد همواره یک مشکل زیست محیطی جدی بوده است. این ماده به‌ دلیل محتوای بالای اکسید آهن، قهوه ای مایل به قرمز می‌باشد به همین دلیل گل قرمز نامیده می‌شود. این باطله به دلیل محتوای بالای ترکیبات فلزی با ارزش از جمله آهن یک منبع بالقوه در نظر گرفته می‌شود. در این پژوهش به بررسی استحصال آهن موجود در گل قرمز به روش تشویه احیایی پرداخته می‌شود، همچنین در این تحقیق امکان پذیری روش‌های احیا و فاکتورهای اصلی تاثیر گذار بررسی می‌شود. این روش‌ها شامل احیا در کوره‌های مافل و تیوبی و بررسی فاکتورهای دما، عامل احیا، نوع افزودنی و گاز مورد استفاده می‌باشد. بهترین نتیجه تشویه احیایی در کوره تیوبی تحت شرایط مخلوط گل قرمز و گرافیت، گاز آرگون، دما C֯1000و مدت زمان احیا 60 دقیقه، مغناطش اشباع emu/g 38٫205 حاصل شد. همچنین داده‌های بدست آمده توسط نرم افزار Design Expert بهینه شد و در شرایط دما C֯1000 و مخلوط گل قرمز و گرافیت و گاز آرگون مقدار emu/g 37٫77 برای مغناطش اشباع بدست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: گل قرمز #تشویه احیایی #کوره مافل #کوره تیوبی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)