پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
سید علیرضا حسینی [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]، محمد ضامن[استاد مشاور]
چکیده: با افزایش مصرف و هزینه‌های انرژی، مدیریت انرژی در ساختمان‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به ویژه در هتل، به دلیل الگوهای رفتاری متفاوت در مناطق مختلف، پیوند فنی بین برخی از بارهای الکتریکی و حرارتی، و همچنین دغدغه برای حفظ آسایش مهمانان، مدیریت انرژی با چالش‌های فراوانی رو برو می‌شود. در این پایان‌نامه، سیستم مدیریت یکپارچه انرژی الکتریکی و حرارتی در هتل هوشمند پیاده‌سازی می‌شود. منابع انرژی شامل شبکه برق و گاز، مولد تولید همزمان برق، گرمایش و سرمایش، و همچنین دیگ بخار هستند. بارهای الکتریکی و حرارتی واقع در مناطق مشترک و اتاق‌های مهمان در انواع انعطاف‌پذیر زمانی، انعطاف‌پذیر توانی و ثابت دسته‌بندی می‌شوند. قیود پیوندی به جهت مدل‌سازی ارتباط بین بارهای الکتریکی و حرارتی در نظر گرفته شده‌اند. به منظور غلبه بر عدم‌قطعیت دمای بیرونی، حضور مهمانان و بارهای ثابت در اتاق‌ها، از مدل پیش‌بینی تک-نقطه‌ای استفاده شده است. به این ترتیب، مسأله مدیریت انرژی به صورت مدل بهینه‌سازی قطعی ارائه شده است. مدل مدیریت انرژی پیشنهادی در یک هتل نمونه در ایران با بهره‌برداری از اطلاعات واقعی دمای بیرونی و درصد حضور در اتاق‌ها در محیط شبیه‌سازی پیاده‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهد که میزان سود به ترتیب در سناریو دوم و سوم قیمت‌گذاری نسبت به سناریو اول، برای زمستان 5/64% و 2/%106 و برای تابستان 3/64% و 4/107%، کاهش یافته است. همچنین شاخص عدم رضایت از دمای داخل در هر بخش‌ هتل، در هر سه سناریو ثابت بوده است. شبیه‌سازی‌های خارج نمونه، عملکرد مناسب تصمیم‌های مدیریت انرژی را در کسب سود و حفظ آسایش مهمانان تایید می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم مدیریت یکپارچه انرژی الکتریکی و حرارتی #مولد همزمان برق #گرمایش و سرمایش #آسایش مهمانان #قیود پیوندی #بهینه‌سازی قطعی #شاخص عدم رضایت از دمای داخل
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)