پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
اسدالله قزل بیگلو [پدیدآور اصلی]، امیدرضا معروضی[استاد راهنما]، هادی امیری [استاد مشاور]
چکیده: بیشتر از 70 درصد سطح زمین را آب فراگرفته است. از این رو، شناسایی محیط آب دارای اهمیت بسیاری است. یکی از سیستم هایی که برای این مهم از آن ها استفاده می شود، شبکه های حسگر بی سیم زیرآب (UWSN) است. این شبکه ها در محیط آب توزیع یافته و رویدادها را شناسایی می کنند. اما برای تعیین موقعیت رویداد، نیاز به آن داریم که موقعیت گره تشخیص دهنده رویداد در شبکه معلوم باشد. بنابراین، موقعیت یابی شبکه های حسگر بی سیم زیرآب اهمیت پیدا می کند. مدل های مختلفی برای تعیین موقعیت گره در شبکه ارائه شده که هر کدام از این مدل ها بر اساس الگوریتم خاصی رفتار می کنند. یکی از این الگوریتم ها، الگوریتم تخمین اختلاف زمانی دریافت (TDOA) است. برای تخمین TDOA نیز روش های مختلفی وجود دارد. در پژوهش حاضر نیز روشی براساس دگرهمبستگی تعمیم یافته (GCC) برای تخمین TDOA پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی، روش حداکثر شباهت اصلاح شده همبسته (MMLC) بوده که ترکیبی از اصلاح شده روش حداکثر شباهت (ML) و روش تبدیل فاز (PHAT) است. روش پیشنهادی علاوه بر آن که توانایی تخمین در شرایط مطلوب را دارد، در کانال های با شرایط نامطلوب نیز کارآیی مناسبی داشته و تخمین بهتری از موقعیت هدف نسبت به روش های دیگر به همراه دارد. پس از تخمین TDOA با استفاده از روش های بالا، موقعیت هدف را نیز بر اساس روش های LS، WLS و CRLB مورد بررسی قرار دادیم که با توجه به نتایج به دست آمده، روش پیشنهادی تأثیر بهتری در تخمین دقیق تر موقعیت هدف داشته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه های حسگر بی سیم زیرآب (UWSN) #مکان یابی #تخمین TDOA #حداکثر شباهت اصلاح شده همبسته (MMLC) #LS #WLS #CRLB

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)