پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
امید تهرانی پور [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]
چکیده: تخمین حالت به طور گسترده‌ای به عنوان ابزار ارزیابی شرایط متداول سیستم قدرت به طور برخط در نظر گرفته می‌شود. الگوریتم‌ تخمین حالت ممکن است در شرایطی که سیستم تحت فشار قرار می‌گیرد به پاسخ همگرا نشود. در این پژوهش اثر تغییر در سطوح بار و خطای توپولوژی روی مشخصه‌ی همگرایی تخمینگر حالت حداقل مربعات وزنی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. به منظور بررسی اثر افزایش بار روی مشخصه‌ی همگرایی تخمینگر حالت، دو سناریوی افزایش بار لحاظ می‌شود: افزایش بار در تمام شین‌های بار و افزایش بار در یک شین بار. به علاوه مقادیر فازوری حاصل از واحدهای سنجش فازوری در الگوریتم تخمین حالت گنجانده می‌شود. به این ترتیب می‌توان بهبود مساله‌ی همگرایی و دقت تخمین حالت را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش، یک رهیافت جدید تخمین حالت با قیود تساوی به منظور بهبود مقاوم بودن الگوریتم تخمین حالت به همراه مقادیر حاصل از واحدهای سنجش فازوری به کار رفته است. از شبکه و داده‌های واقعی شبکه‌ی انتقال برق منطقه‌ای خراسان به عنوان پارامترها و داده‌های مورد استفاده در روند تخمین استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که گنجاندن سنجش‌های فازوری می‌تواند در حالت کلی مقاوم بودن و دقت الگوریتم تخمین حالت را بهبود بخشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حداقل مربعات وزنی #واحد سنجش فازوری #خطای توپولوژی #افزایش بار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)