پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مسعود عامری [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]، محمد امین لطیفی [استاد مشاور]
چکیده: واگذاری مجازی به عنوان جایگزین مناسب برای واگذاری در دهه گذشته به کار گرفته شده است. نهاد پایش همواره نگران عملکرد این گونه سیاست ها در کاهش قدرت بازار بوده است. از این رو، این پایان نامه یک ابزار شبیه سازی مبتنی بر تعادل بازار، برای تحلیل پیشین اثر سیاست واگذاری مجازی-مالی بر کاهش قدرت بازار، در بازار روز قبل ارائه می دهد. بخشی از ظرفیت یک تولیدکننده غالب مقید به واگذاری مجازی-مالی در نظر گرفته می شود. مسأله پیشنهاد این تولیدکننده غالب در بازار روز قبل به صورت یک مسأله بهینه سازی دو سطحی مدلسازی می شود. در مسأله سطح بالا، تولیدکننده غالب استراتژی بهینه احتکار ظرفیت را مقید به محدودیت های بین زمانی واحدهای تولیدی و شرایط مربوط به واگذاری مجازی، بدست می آورد. در مسأله سطح پایین، بازار روز قبل توسط بهره بردار برای هر ساعت تسویه می شود. این مسأله بهینه سازی دو سطحی به برنامه ریزی ریاضی با قیود تعادل تبدیل و سپس به وسیله بعضی روش های خطی سازی، با یک مسأله بهینه سازی برنامه ریزی خطی آمیخته با عدد صحیح جایگزین می شود. سپس در یک مطالعه موردی نحوه کنترل قدرت بازار توسط این سیاست را نشان داده می شود. نتایج گواه آن است که تنوع تکنولوژی های تولید در اختیار تولیدکننده غالب اثر قابل توجهی بر عملکرد سیاست واگذاری مجازی-مالی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واگذاری مجازی #بهینه سازی دو سطحی مدلسازی #قیود تعادل تبدیل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)