پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
محسن اولادي [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، محسن اصیلی[استاد مشاور]
چکیده: سیستم توزیع یکی از بخش های مهم سیستم قدرت می باشد و تحویل توان به مشترکین با ویژگی های مطلوب نیازمند طراحی مناسب سیستم توزیع است. جایابی بهینه پست های فوق توزیع و فیدرهای شبکه توزیع که در این پایان نامه مختصرا "طراحی سیستم توزیع " نامیده می شود یکی از ارکان اساسی در سیستم های توزیع است. با توجه به اینکه هزینه سیستم توزیع بخشی از هزینه کل سیستم را تشکیل می دهد لذا در طراحی سیستم توزیع سعی بر آن است که بتوانیم حداقل هزینه ممکن را داشته باشیم. هدف از این پایان نامه طراحی شبکه توزیع با استفاده از روش جابجایی شاخه و پخش بار توزیع با وجود تولیدات پراکنده است. تابع هدف در این پایان نامه شامل هزینه احداث، هزینه بهره برداری و موقعیت فیدرها و پست های فوق توزیع است. محدودیت های مساله بهینه سازی شامل ظرفیت پست-های فوق توزیع، ظرفیت حرارتی فیدرها، افت ولتاژ و ترکیب شعاعی شبکه می باشد. طراحی سیستم توزیع ابتدا برای حالتی که منابع تولید پراکنده وجود ندارند انجام می شود. در این حالت جایابی بهینه پست ها و فیدرها با استفاده از جابجایی شاخه درون ناحیه ای و بین ناحیه ای تعیین می شود. در حالت دوم طراحی سیستم توزیع برای زمانی که ژنراتورهای تولید پراکنده وجود دارند انجام می شود. در این حالت، فرآیند بهینه سازی از الگوریتم ژنتیک استفاده می کند. نهایتا الگوریتم ارائه شده در هر دو حالت برای جایابی بهینه پست های فوق توزیع و فیدرهای یک شبکه توزیع نمونه استفاده می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده در این پایان نامه قادر است مکان بهینه پست های فوق توزیع و فیدرها را در سیستم توزیع بدون تولیدات پراکنده و با وجود آنها تعیین کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#: سیستم های توزیع #روش جابجایی شاخه #تولیدات پراکنده #الگوریتم ژنتیک.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)