پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
وحید لحمی [پدیدآور اصلی]، مجید علومی بایگی[استاد راهنما]، علی دستفان[استاد مشاور]
چکیده: هدف این رساله طراحی توسعة شبکه انتقال برق ایران در محیط‌های مقررات‌زدایی شده می‌باشد. در این رساله روشی بکار گرفته می‌شود که عدم قطعیتهای تصادفی و غیرتصادفی را در توسعه انتقال بطور همزمان در نظر می‌گیرد. این روش تسهیل و تشویق رقابت را بعنوان یکی از مهمترین خواسته‌های مشترکین، در توسعه انتقال در نظر می‌گیرد و سعی می‌کند تا رقابت را در میان شرکت کنندگان در بازار افزایش دهد. برای اجرای روش ارائه شده بر روی شبکه سراسری ایران، ابتدا اطلاعات شبکه ایران گردآوری شده و دیاگرام تک خطی پریونیت شبکه تهیه گردید. سپس به وضعیت عدم قطعیتهای تصادفی و عدم قطعیتهای غیر تصادفی در شبکه ایران پرداخته ‌شد. با توجه به داده‌های موجود در شبکه ایران، بار پیک برای چهار فصل سال 95 تخمین زده شد. متوسط هزینه سوخت و هزینه تبدیل انرژی هر یک از واحدها نیز برآورد شد. سپس با توجه به برنامه های توسعه تولید شرکت مدیریت شبکه، سه دسته سناریوی تولید برای سال 95 شناسایی ‌گردید. با ترکیب سناریوهای بار و تولید هشت سناریو برای شبکه استخراج گردید. با اجرای پخش بار بهینه در سناریوهای مختلف، قیمتهای حاشیه‌ای محلی باسهای شبکه در هر سناریو محاسبه ‌گردید. سپس با توجه به قیمتهای حاشیه‌ای محلی بدست آمده، مجموعه‌ای از پیشنهادها برای توسعه شبکه انتقال تعیین شد. در ادامه با کمک پیشنهادهای ارائه شده، 17طرح عملی برای توسعه شبکه انتقال ایران پیشنهاد گردید. با معرفی چند معیار بازار محور، برآزندگی هر یک از طرحهای فوق در سناریوهای مختلف بررسی ‌شد. در نهایت با تحلیل ریسک طرحهای پیشنهادی در سناریوهای مختلف، طرح نهایی انتخاب گردید. مقایسه خطوط پیشنهادی با طرحهای در دست اقدام شرکت مدیریت شبکه نشان میدهد که 12 خط از 48 خط پیشنهادی این روش قبلاً توسط شرکت مدیریت شبکه نامزد توسعه بوده و در حال ساخت بوده و یا اخیراً وارد مدار شده‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سناریوهای استراتژیک #قیمت‌های گرهی #ترویج رقابت #قابلیت اطمینان #ارزیابی ریسک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)