پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
پریسا نصرالهی [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش، تحلیل الاستیک پوسته های ساخته شده از مواد ناهمگن مورد بررسی قرار می گیرد. هندسه-ی پوسته، یک کره ی کامل بوده و مواد ناهمگن به کار رفته، مواد ناهمگن تابعی می باشد. معادلات حاکم بر رفتار پوسته ی مورد بحث، بر اساس نظریه ی الاستیسیته ی صفحه ای غیرخطی برای کره ای با جدار ضخیم به دست آمده است و شرایط مرزی و بارگذاری معادلات مورد نظر، شامل دو نیروی گسترده فشاری داخلی و خارجی بوده که به ترتیب بر سطح داخلی و خارجی کره و در راستای شعاع آن اعمال می گردد. در نظریه ی الاستیسیته ی غیرخطی یا نظریه ی تغییر شکل های بزرگ، تغییر شکل ها نسبت به ضخامت و ابعاد سازه قابل توجه می باشد که باعث پدیدار شدن جملات غیرخطی در معادلات سینماتیک سازه می شوند. در مورد کره ی مورد بحث، این جملات سبب می شوند تا معادلات دیفرانسیل به دست آمده، از نوع مرتبه ی دوم غیرخطی با ضرایب متغیر باشند. این معادلات با بهره گیری از نظریه ی اغتشاشات، به صورت تحلیلی حل شده اند. در نتایج به دست آمده، اثر نیروها، ضخامت کره و ضرایب مربوط به ناهمگنی جنس کره بر مقادیر جابه جایی ها و تنش ها ارائه شده است. هم چنین کره ی موردنظر در نرم افزار آباکوس مدل سازی شده و نتایج حل معادلات بر اساس روش اجزای محدود به دست آمده است که پس از مقایسه با نتایج تحلیلی نشان می دهد که همگرایی و دقت بالایی بین جواب ها وجود دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نظریه ی الاستیسته ی صفحه ای غیرخطی #کره ی جدار ضخیم #مواد ناهمگن #نظریه ی اغتشاشات #روش اجزای محدود
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)