پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
ایمان رشیدی [پدیدآور اصلی]، هادی پروز[استاد راهنما]، سید وحید حسینی[استاد مشاور]
چکیده: سایش در جاسازها یک پدیده مهم در قید و بند صنعتی است که منجر به انحراف در موقعیت و جهت قطعه‌کار می‌شود. از این رو محاسبه مقدار این انحراف برای طراح قید و بند یک امر ضروری است. در این پایان‌نامه یک رویکرد عددی و تجربی برای محاسبه خطای جاسازی قطعه‌کار در قید و بند انجام شده‌ است. برای اجرای پژوهش، ابتدا مقادیر تغییر موقعیت خطی و زاویه‌ای قطعه‌کار با اغتشاش در جاسازها با استفاده از مدل عددی در نرم افزار آباکوس محاسبه می‌شود. برای صحت‌سنجی نتایج، یک مجموعه آزمایشگاهی به همراه قطعه‌کار ساخته شده و آزمایش های تجربی برای اندازه‌گیری مقادیر جابجایی‌های خطی و زاویه‌ای قطعه‌کار اجرا می‌شود. آزمایش‌های تجربی در دو حالت بدون بست و همراه با نیروی بست انجام شده و هر آزمایش سه بار تکرار شد. با اعمال اغتشاش در جاسازها در هر دو حالت، مقدار جابجایی نقطه مرجع، که ناشی از تغییر شکل و تغییر موقعیت است، اندازه‌گیری شده و با مقادیر متناظر آن از شبیه‌سازی مقایسه می‌شود. در آزمایش های تجربی که همراه با اعمال نیروی بست و اغتشاش بود، دو رویه در نظر گرفته شد. در رویه اول، قطعه کار در حالت کاملا افقی قرار داشته و نیروی بست با مقادیر 100، 150، 200، 250، 350 و 500 نیوتن به آن اعمال شد. در رویه دوم، اغتشاش همراه با نیروی بست به قطعه کار اعمال شد. به عنوان نمونه ای از نتایج، با اعمال اغتشاش به مقدار 6/0 میلی‌متر و اعمال نیروی 350 نیوتن، جابجایی نقطه مرجع در راستای ضخامت از آزمایش تجربی و شبیه سازی به ترتیب برابر با 75/1 و 7/1 میلی‌متر بدست آمد. در حالت بدون اعمال اغتشاش به قطعه‌کار و اعمال نیروی بست با شدت 350 نیوتن، این جابجایی به ترتیب از شبیه سازی و آزمایش‌ تجربی برابر با 73/1 و 64/1 میلی‌متر بدست آمد. با بررسی تمام نتایج، بیشترین مقدار خطا برای حالت های با و بدون اغتشاش برابر با 1084/0 و 1222/0 میلی‌متر به دست آمد که معادل 48/4 درصد و 83/9 درصد بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آزمایش تجربی #خطای جاسازی #خطای قید و بند #سایش جاساز #طراحی قید و بند.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)