پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
اسماعیل جامه [پدیدآور اصلی]، علیرضا شاطرزاده[استاد راهنما]
چکیده: چکیده پوسته های استوانه ای چندلایه ی کامپوزیتی، به صورت روزافزون در صنایع مختلف، از جمله صنایع نظامی و هوافضا مورد استفاده قرار می گیرند. پژوهشگران در کارهای پیشین، تحلیل خرابی ناشی از تنش و کمانش را برای پوسته های استوانه ای کامپوزیتی که صرفاً تحت بارگذاری های مکانیکی قرار داشتند؛ انجام دادند. در این پژوهش، علاوه بر بارگذاری های مکانیکی، بارگذاری حرارتی نیز افزوده شده است و تحلیل خرابی ناشی از تنش و کمانش برای پوسته های استوانه ای کامپوزیتی که تحت بارگذاری های مکانیکی یا حرارتی هستند، انجام می شود. در پایان نامه ی حاضر، از تحلیل کمانش خطی، برای بررسی خرابی ناشی از کمانش، و از نسبت استحکام بر اساس معیار خرابی تسای-وو برای بررسی خرابی ناشی از تنش، استفاده شده است. همچنین اثر پارامترهای مختلف، نظیر جنس سازه، لایه چینی ها و نسبت های هندسی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مقادیر حاصل از این پژوهش با نتایج منتشرشده در مراجع دیگر، مطابقت خوبی دارد. در این پایان نامه سعی شده است تا پوسته های استوانه ایِ کامپوزیتیِ مختلف، که تحت بارگذاری های مکانیکی یا حرارتی قرار دارند از طریق روش های تحلیلی و کدنویسی به طور هم زمان، مورد تحلیل تنشی و کمانشی قرار بگیرند تا بار منجر به خرابیِ آن ها با درنظر گرفتن هر دو تحلیل مشخص شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: پوسته های استوانه ای کامپوزیتی #معیار تسای-وو #کمانش #بارگذاری مکانیکی #بارگذاری حرارتی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)