پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
جعفر صائمی [پدیدآور اصلی]، محمود شریعتی [استاد راهنما]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: بررسی اثر وجود ترک بر روی ظرفیت تحمل بار و رفتار کمانش پانلهای استوانه ای دارای اهمیت بوده و در طراحی اینگونه سازه ها باید در نظر گرفته شود. در این پایان نامه پانلهای استوانه ای جدار نازک با طولهای مختلف حاوی ترک به کمک روش المان محدود و تجربی مورد تحلیل قرار گرفته و اثر موقعیت ترک، نسبت طول ترک به محیط آن، زاویه ترک و نسبت طول به قطر پانل بر روی رفتار کمانش و پس کمانش پانلهای استوانه ای ترک دار مورد تحلیل قرار گرفته است. برای چندین نمونه، تست تجربی کمانش به کمک دستگاه سرو هیدرولیکINSTRON 8802 انجام شد و نتایج حاصل با نتایج عددی مقایسه گردید. تطابق بسیار خوبی بین نتایج حاصل از تحلیل عددی و نتایج تجربی وجود دارد. در پایان به کمک نتایج تجربی و عددی بدست آمده، تأثیر هر کدام از پارامترهای ذکر شده بر روی رفتار کمانش و پس کمانش پانلهای استوانه ای ترک دار بررسی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پانل های استوانه ای ترک دار #کمانش و پس کمانش #روش المان محدود #روش تجربی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)