پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
عباس ضیائی [پدیدآور اصلی]، سید وحید حسینی[پدیدآور اصلی]
چکیده: پایش وضعیت روغن از جمله روش های نوین نگهداری و تعمیرات موتورهای درونسوز می باشد. در سالیان اخیر با توسعه فناوری، حسگرهای برخط شناسایی مشخصه‌های روغن و یا کیفیت آن جای آنالیزهای متداول روغن به صورت برون خط را گرفته‌اند. در این میان حسگر برخط کیفیت روغن امکان استفاده بهینه از روغن، تشخیص به موقع خرابی و هم چنین جلوگیری از خرابی توسعه یافته را به کاربر می دهد که در این پایاننامه طراحی و ساخته شده است. عملکرد حسگر برخط کیفیت روغن ارائه شده، براساس تغییرات ظرفیت خازنی و بهره گرفتن از روغن به عنوان دی الکتریک آن می باشد. پس از ساخت نمونه اولیه (طرح مفهومی)، عوامل مؤثر در ایجاد خطا در ظرفیت خازنی حسگر شناسایی شد. هم چنین به منظور رسیدن به عملکرد بهینه حسگر، از روش المان محدود جهت شبیه سازی عملکرد حسگر به همراه روش های طراحی آزمایشات استفاده شده است. حسگر مورد نظر پس از ساخت، به صورت برخط و برون خط مورد آزمایش قرار گرفت. براساس نتایج آزمونهای برون خط مشخص شد که وجود بُرد حسگر همراه با موقعیت ثابت و نزدیک به حسگر ضروری است و در نتایج تأثیرگذار می باشد. قابلیت عملکرد حسگر بهگونه‌ای در نظر گرفته شده است که بتواند در موتورهای بنزینی تا دمای روغن 150 درجه سانتیگراد کارآیی مناسب را داشته باشد. نتایج آزمون های برخط نشان داد که تنها دمای روغن می تواند خروجی حسگر را تا 3/3 درصد تحت تأثیر قرار دهد که به دلیل تجدیدپذیر بودن با استفاده از ضریب تصحیح دمایی این میزان خطا تا 0/3 درصد کاهش یافت. هم چنین حسگر مورد نظر قابلیت شناسایی آلودگی آب 0/02 درصد حجمی را دارد و نسبت به نمونه حسگر صنعتی مشابه عملکرد قابل قبولی دارد. نتایج حاکی از عملکرد خوب حسگر در تشخیص به موقع خرابی روغن می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حسگر برخط #پایش وضعیت #کیفیت روغن #دمای روغن #ظرفیت خازن
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)