پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
رسول بیانی [پدیدآور اصلی]، محسن نظری[استاد راهنما]
چکیده: این پایان نامه حرکت یک‌ذره صلب را که تحت تأثیر دو میدان الکتریکی ثابت DC قرارگرفته است به‌صورت عددی بررسی می کند و از نتایج آن در حوزه طبقه‌بندی ذرات و رساندن دارو استفاده می‌شود. به دلیل وابستگی نیروی هیدرودینامیکی در جریان الکتروکنتیک و زیرمجموعه‌های آن به جریان الکتریکی و زتا پتانسیل، کنترل ذرات با استفاده از این دو پارامتر امکان‌پذیر است. در این پایان نامه، حرکت دوبعدی و وابسته به زمان یک‌ذره صلب در میکرو کانال موردبررسی قرارگرفته است. تأثیر پارامترهای مختلفی نظیر جریان الکتریکی، قطر ذره و هندسه ذره بر مسیر حرکت آن بررسی‌شده است. درنهایت روشی مؤثر برای جداسازی ذرات ارائه‌شده است. گفتنی است روش ارائه‌شده در این پایان‌نامه، به دلیل وابستگی به جریان الکتریکی، در شاخه روش‌های فعال جداسازی ذرات قرار می‌گیرد. در این روش، ذرات فارغ از هندسه‌شان طبقه‌بندی می‌شوند؛ پیش‌ازاین هندسه ذرات در طبقه‌بندی آن‌ها تأثیر داشت ولی با استفاده از میکروچیپ ارائه‌شده در این مطالعه می‌توان ذرات با زتا پتانسیل‌های مختلف را از یکدیگر جدا کرد. گفتنی است با تغییر میدان الکتریکی اعمال‌شده به میکروچیپ ارائه‌شده، می‌توان ذرات مختلف را طبقه‌بندی کرد و نیازی به ساخت میکروچیپ جدید برای جداسازی ذرات جدید نیست. میکروچیپ مذکور دارای محفظه جمع‌آوری ذرات می‌باشد. در دو میدان الکتریکی با مقداری ثابت، با افزایش نسبت زتا پتانسیل ذرات به دیواره کانال، مسیر حرکت تغییر کرده و درنتیجه می‌توان ذرات با نسبت زتا پتانسیل‌های بیشتر از مقدار بحرانی را وارد محفظه جمع‌آوری کرد. در ادامه، مقدار نسبت دو جریان الکتریکی وارد بر کانال موردبحث قرار گرفت که از نتایج آن می‌توان به عدم تأثیرگذاری این مقدار در زتا پتانسیل‌های بسیار کمتر از مقدار بحرانی اشاره کرد. هندسه و ابعاد ذره ازجمله موارد موردبررسی در این پژوهش می‌باشد. تأثیر هندسه و ابعاد ذره بر نتیجه جداسازی، بسیار ناچیز بوده و قابل صرف‌نظر می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الکتروکنتیک #گردابه #ذره صلب #جداسازی ذرات #میکروفلویدیک.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)