پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
بتول حسین پور گنجارودی [پدیدآور اصلی]، علی سررشته داری[استاد راهنما]، حمیدرضا عاشوری نژاد [استاد مشاور]
چکیده: از آنجا که سیستم های میکروفلویدیک از موضوعات و فناوری های نوین مطرح، با کاربردهای متنوع، در سال های اخیر توجه پژوهشگران را جلب کرده است، هدف اصلی این رساله به شبیه سازی سیستم هایی میکروفلویدیک آزمایشگاه بر روی دیسک توسط روش بولتزمن شبکه ای اختصاص یافته است که از روش های کارامد در شبیه سازی های عددی می باشد. علاوه بر این، این امر زمینه توسعه روش بولتزمن شبکه ای را در موضوع مطالعاتی جدید و امکان درک بهتر عملکرد و سازوکار این سیستم ها با بررسی کمیت های تاثیر گذار فراهم می کند. از آنجا که این پژوهش توسط روش عددی بولتزمن شبکه ای و روش پیشنهادی لی برای شبیه سازی سیستم های دوفاز انجام گرفته، این روش، شرایط مرزی و مختصری از روش های مطرح در شبیه سازی دوفاز و ویژگی های آنها ارائه شده است. از این رو، فصل های این پژوهش، بر اساس آنچه که در رساله پیشنهادی مطرح گردید و بر اساس برنامه و جدول مراحل انجام کار، که در انتهای رساله آورده شده تدوین شده است. در بخش نتایج در این رساله و در مراحل مختلف آن علاوه بر صحت سنجی صورت گرفته، نتایج به صورت هدفمند و کاربردی توسعه یافته است. در بخش هایی که مربوط به بررسی دینامیک قطره متحرک است، افزایش تعداد قطره ها با ایجاد مانع قیفی شکل یا مثلثی مورد مطالعه قرار گرفت. هر دو سیستم میکروفلویدیک LOC و LOD شبیه سازی شده و سعی بر آن بوده تا علاوه بر بررسی رژیم های مختلف جریان، نوآوری-هایی نیز انجام پذیرد. از این رو، تکنیک هایی جهت ایجاد تاخیر در ورود فاز ثانویه به داخل کانال اصلی، که با نام فرایند ولوینگ شناخته می شود و همچنین افزایش تعداد قطره تولید شده، که از فرایندهای مهم در آزمایش های نوکلئیک اسید می باشند، معرفی می گردد. تاثیر تغییر هندسه جریان بر فرایند تولید قطره، تاثیر اعداد بی بعد تاثیرگذار و اثر همزمان برخی از پارامترها از موضوعات مورد بررسی در این رساله است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم های میکروفلویدیک #آزمایشگاه روی دیسک #جریان های دوفازی #تولید قطره #بولتزمن شبکه ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)