پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
آتنا قادری [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد مشاور]
چکیده: در پژوهش حاضر، به بررسی اثر میدان مغناطیسی روی سقوط قطره سیال فرو و صعود حباب در جریان دوفازی پرداخته شده است. برای شبیه سازی جریان های دوفازی از روش عددی شبکه بولتزمن (مدل شبه پتانسیل) استفاده شد. برنامه کامپیوتری مربوطه با استفاده از نتایج معتبر جریان های دوفازی محققان پیشین مورد صحت سنجی قرار گرفت. در این پژوهش، چهار مسئله متفاوت بررسی شدند. در ابتدا، صعود حباب در اثر گرانش در یک جریان لزج شبیه سازی شد. سه نوع رژیم جریان: کروی، بیضوی و کلاه-بیضوی، ملاحظه شد. در بخش دوم این پژوهش، سقوط قطره سیال فرو در اثر گرانش، در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت، مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور، از روش ترکیبی شبکه بولتزمن مدل شان- چن و روش حجم محدود استفاده شده است. در این هندسه، اثرات تغییر جهت میدان مغناطیسی، باند مغناطیسی و قابلیت مغناطیس پذیری روی قطره فروسیال با جزئیات مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش باند مغناطیسی یا قابلیت مغناطیس پذیری، تغییر شکل قطره در راستای میدان بیشتر می باشد. سقوط قطره سیال فرو در سیال غیر مغناطیسی در اثر گرانش تحت میدان مغناطیسی غیریکنواخت در بخش سوم پژوهش حاضر بررسی شد. نتایج نشان می دهد که با اعمال میدان مغناطیسی غیریکنواخت می توان مکان، مسیر حرکت و سرعت سقوط قطرات را بصورت غیرتماسی کنترل نمود. در انتها، صعود حباب از نوک سوزنی تحت میدان مغناطیسی غیریکنواخت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که می توان با اعمال میدان مغناطیسی مناسب، شکست حباب سریعتر اتفاق بیافتد. بطور کلی، نتایج نشان می دهد که روش ترکیبی شبکه بولتزمن/حجم محدود، یک دیدگاه مناسب برای شبیه سازی جریان های دوفازی تحت میدان مغناطیسی یکنواخت و غیریکنواخت می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش شبکه بولتزمن #جریان دوفازی #مدل شبه پتانسیل (شان-چن) #سیال فرو میدان مغناطیسی #سقوط قطره صعود حباب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)