پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
حسین ذکاوتی [پدیدآور اصلی]، محمود چهارطاقی[استاد راهنما]، سید هادی پورحسینی [استاد راهنما]، سیدمجید هاشمیان[استاد مشاور]
چکیده: نانوسوخت از افزودن نانوذرات به سوخت‌ مایع به‌دست می‌آید و مفهوم نوینی است که توجه زیادی را در ارتباط با سیستم‌های احتراقی به خود جلب کرده است. این پژوهش یک مطالعه آزمایشگاهی در مورد اثر افزودن نانوذرات اکسید آلومینیم و نانوذرات آهن به سوخت دیزل در غلظت های رقیق بر عملکرد احتراقی و انتشار آلاینده های یک مشعل سوخت مایع می باشد. بدین منظور ابتدا نانوذرات در غلظت های رقیق 0/025 و 0/05 درصد وزنی به سوخت دیزل افزوده و سپس مخلوط می شوند. در ادامه نانوسوخت وارد مشعل سوخت مایع شده و تابش حرارتی و دمای شعله و انتشار آلاینده ها در خروجی تحت آزمایش کوره، اندازه گیری می-شوند. نتایج به دست آمده برای شعله نانوسوخت حاوی نانوذرات اکسید آلومینیم در مقایسه با شعله نانوسوخت حاوی نانوذرات آهن متفاوت است. نتایج به دست آمده برای نانوسوخت اکسید آلومینیم، افزایش 10 درصدی تابش حرارتی، کاهش 2 درصدی دمای شعله، افزایش 25 درصدی غلظت آلاینده CO و کاهش 10 درصدی غلظت آلاینده NOx در خروجی می باشند. اما نتایج به دست آمده برای نانوسوخت آهن، افزایش 23 درصدی تابش حرارتی، افزایش 5 درصدی دمای شعله و کاهش 45 درصدی غلظت آلاینده CO و کاهش 12 درصدی غلظت آلاینده NOx در خروجی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانوسوخت #نانوذرات اکسیدآلومینم #نانوذرات آهن #مشعل سوخت مایع #تابش حرارتی شعله #دمای شعله #انتشار آلاینده ها
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)