پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
بابک کرمانی نژاد [پدیدآور اصلی]، محسن نظری[استاد راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]
چکیده: در لوله های مارپیچ به دلیل شعاع انحناء لوله نیروی گریز از مرکز به وجود می آید و این نیرو باعث شکل گرفتن جریان ثانویه در این نوع لوله ها می شود. اثبات‌شده است که وجود جریان ثانویه باعث اختلاط بهتر جریان شده و در جریان های تک فاز و دو فاز ضریب انتقال حرارت را افزایش می دهد. جریان ثانویه هم چنین باعث افزایش افت فشار در این نوع لوله ها در قیاس با لوله های صاف می شود. موضوع جریان جوششی یکی از مباحث دشوار در انتقال حرارت است و وجود جریان ثانویه در لوله های مارپیچ به پیچیدگی و دشواری این موضوع افزوده است. در سالیان اخیر توجه خاصی نسبت به بررسی جریان جوششی در لوله های مارپیچ صورت گرفته است و طبق تحقیقات صورت گرفته، بررسی آزمایشگاهی پدیده جریان جوششی در لوله های مارپیچ تحت شرایط انتقال حرارت شار ثابت نیاز به مطالعات عمیق تری دارد، و تحقیق حاضر به بررسی دقیق انتقال حرارت دوفازی در این لوله ها می پردازد. در این مطالعه، جریان جوششی آب به‌صورت آزمایشگاهی در محدوده رینولدز 1900 تا 2700 و توان حرارتی 3 تا 5 کیلووات موردبررسی قرارگرفته است. به‌منظور اعتبارسنجی دستگاه ساخته شده، آزمایش های تک فاز نیز انجام شده و نتایج حاصل از آن با روابط پرکاربرد ارائه‌شده برای پیش‌بینی ضریب انتقال حرارت و افت فشار جریان تک فاز در لوله های مارپیچ مقایسه شده و مشخص شد این روابط با دقت خوبی می توانند نتایج آزمایش های تک فاز را پیش‌بینی کنند. در آزمایش های جریان جوششی ضریب انتقال حرارت دوفازی، کیفیت بخار و طول مادون سرد تحت شرایط مختلف آزمایش محاسبه شد و نشان داده شد در دبی حجمی ثابت، با افزایش توان حرارتی طول مادون سرد تا 25% کاهش‌یافته و در توان ثابت با افزایش دبی، طول مادون سرد تا 24% افزایش می یابد. هم چنین مشخص شد افزایش توان حرارتی باعث افزایش دمای دیواره های سمت داخلی و بیرونی مارپیچ به ترتیب تا 37% و 32% می شود، و در ناحیه جوشش هسته ای دما دیواره سمت بیرونی مارپیچ ثابت می ماند. با افزایش دبی حجمی، ضریب انتقال حرارت دوفازی تا %3/7 افزایش می یابد. ضریب انتقال حرارت دوفازی با افزایش توان حرارتی افزایش‌یافته و در کیفیت ثابت بخار با افزایش توان حرارتی ضریب انتقال حرارت دوفازی تا %7/3 افزایش می-یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لوله مارپیچ #جریان جوششی #جریان دوفازی آب-بخار #افت فشار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)