پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
علی کیفری خیبری [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، یک حلّ تحلیلی برای تعیین توزیع دمای نامتقارن در استوانه های توپر و بلند کامپوزیتی تک لایه و چندلایه، با در نظر گرفتن تئوری کاتانئو ارائه شده است. توزیع دمای ناشی از تحریک اولیه نامتقارن در استوانه، با حل معادله ی هدایت گرمایی هذلولوی حاکم با روش جداسازی متغیرها استخراج شده است. در ادامه اثر نقص پیوند بین لایه ها مورد بررسی قرار گرفته شده است و معادله انتقال حرارت برای موادی که دارای پیوند بین لایه ای کامل نمی باشند حل گردیده است و تاثیر نقص پیوند در نمودار توزیع دما بررسی شده است. از طرف دیگر، معادله هدایت گرمایی حاکم، با روش تفاضل محدود نیز حل گردید و نتایج حل تحلیلی با استفاده از این حل اعتبار سنجی می-شود. نتایج برای حالتی که استوانه در جداره خارجی تحت دمای معلوم و در زمان اولیّه، تحت دمایی به صورت تابعی از شعاع و محیط استوانه قرار داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. اثر حرکت موج گرما از سطح بیرونی به سمت مرکز استوانه و هم زمان حرکت موج دیگری از مرکز استوانه به سمت لایه ی بیرونی و حرکت امواج از مرز بین لایه ها و تداخل آن ها با یکدیگر، روی توزیع دما بررسی شده است. همچنین، اثر زاویه ی الیاف روی توزیع دما در جهت های شعاعی و محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به بررسی توزیع دما برحسب زمان پرداخته شده است که مشاهده می شود توزیع دما در یک نقطه برحسب زمان دارای رفتار نوسانی می باشد. به دلیل نوسانی بودن شرط اولیه، قبل از رسیدن توزیع دما به حالت پایا، این امکان وجود دارد که به توزیع دمای فوریه همگرا نشود. اولین و اساسی ترین گام در تحلیل و بررسی مسائل ترموالاستیسیته، تعیین توزیع دما در این مسائل نیز می باشد؛ نتایج حاصل از حل دقیق ارائه شده در این پایان نامه در تعیین تنش ها وکرنش های حرارتی نیز کاربرد دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلّ تحلیلی- استوانه ارتوتروپیک- هدایت گرمایی غیرفوریه ای- تفاضل محدود- پیوند ناقص بین لایه ای.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)