پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
هادی بیات کوهسات [پدیدآور اصلی]، علی خالقی[استاد راهنما]، احمد مددی[استاد راهنما]، فرهاد قدک [استاد مشاور]
چکیده: نویز حاصل از پره یکی از مهم‌ترین منابع تولید صوت در بالگرد محسوب می‌شود. نویزی که از طریق حرکت سیال مغشوش از روی پره بالگرد و اندرکنش با محیط پیرامون حاصل می‌شود، باعث به وجود آمدن گردابه‌های با انداز‌ه‌های مختلف در جریان آشفته می‌گردد که این گردابه‌ها منابع اصلی تولید امواج آکوستیکی در محدوده‌ی وسیع فرکانسی محسوب می‌شود. در این پایان‌نامه، میدان آکوستیکی حاصل از پره‌های بالگرد به کمک روش‌های ترکیبی شبیه‌سازی شده است، در این کار، میدان آشفته‌ی جریان بر روی پرها به کمک مدل آشفتگی حل شده و سپس حل آکوستیکی جریان با استفاده از مدل آکوستیکی فاکس ویلیام- هاوکنیگز و به کمک نتایج حاصل از حل آشفتگی جریان، ایجاد شده است. اهداف این پایان‌نامه بررسی نحوه‌ی انتشار صوت در فاصله‌های مختلف از محور بالگرد، میزان انتشار آن در جهت ایرفویل و همچنین تأثیر پارامترهای هندسی بر نتایج آکوستیک می‌باشد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که عموما با افزایش فاصله مشاهده‌گر میزان سطح فشار صوت کاهش می‌یابد. از نتایج بدست آمده میتوان اینگونه استنتاج نمود که این رفتار، ناشی از وجود گردابه‌های بزرگتر و با انرژی بیشتر در نزدیکی پره (سطح فشار صوت بیشتر) و وجود گردابه‌های کوچکتر در فاصله دورتر از پره (کاهش سطح فشار صوت) می‌باشد. شبیه‌سازی انجام شده برای بررسی تأثیر پارامتر هندسی نیز نشان می‌دهد که ایجاد حفره روی پره هلیکوپتر نه تنها باعث کاهش آکوستیک نشده است بلکه حفره‌ها باعث افزایش سطح تولید آکوستیک می-شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آکوستیک #پره بالگرد #جریان آشفته #روش ترکیبی #پارامتر‌های هندسی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)