پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حامد بهزاد [پدیدآور اصلی]، علیرضا شاطرزاده[استاد راهنما]، محمد شرعیات [استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه به بررسی کمانش مکانیکی و حرارتی به صورت مجزا و هم چنین کمانش ترمومکانیکی ورق های سوراخ دار با هندسه ی قطاعی از جنس مواد هدفمند پرداخته شده است. شرایط بارگذاری مکانیکی به صورت فشاری یکنواخت در راستای شعاعی، محیطی و یا دومحوره می باشد و بارگذاری حرارتی به صورت افزایش دمای یکنواخت بر کل قطاع اعمال می شود. دو سطح مبنای قطاع هدفمند، از جنس زیرکونیا و آلومینیم در نظر گرفته شده، که خواص به صورت نامتقارن و تدریجی از یک سطح به سطح دیگر تغییر پیدا کرده و از رابطه ی قانون توانی پیروی می کند. راستای تغییر خواص ماده ی هدفمند برخلاف اغلب تحقیقات انجام شده، در هر سه راستای اصلی در نظر گرفته شده تا اثر راستای تغییر خواص بر بار کمانش مشخص شود. وجود یک یا دو سوراخ دایروی شکل در قطاع، بر پیچیدگی تحلیل افزوده است. روش به کار رفته در تحلیل های این پایان نامه، اجزای محدود مبتنی بر انرژی، بر پایه ی روابط تئوری الاستیسیته ی سه بعدی می باشد، که از شرایط پایداری ترفز (برابر با صفر قرار دادن تغییرات اول و دوم انرژی پتانسیل کل قطاع)، معادله ی تعادل پیدا می شود. از روابط کرنش- جابجایی غیرخطی گرین برای به دست آوردن ماتریس سفتی هندسی استفاده شده است. برخلاف اغلب مطالعات دیگر، در مدل اجزای محدود به کار گرفته شده، یک المان مکعب مستطیلی 8 نقطه گره ای در نظر می-گیریم، که در راستای ضخامت نیز المان بندی شده است. در ادامه ی کار به اثر پارامترهای گوناگون از جمله ابعاد قطاع، وجود و ابعاد سوراخ، راستای بارگذاری مکانیکی، شرایط مرزی، راستا و توان توزیع خواص ماده ی هدفمند بر بار منجر به کمانش پرداخته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ورق قطاعی #مواد هدفمند #تحلیل کمانش #روش اجزای محدود #تئوری الاستیسیته ی سه بعدی #شرایط پایداری ترفز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)