پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
پوریا مقدس [پدیدآور اصلی]، سعید قره چلو[استاد راهنما]، عماد محجوبی[استاد راهنما]
چکیده: پدیده تغییر اقلیم می‌تواند باعث تشدید یا کاهش رواناب شود که این تغییرات عموماً بستگی به شرایط فیزیوگرافی منطقه و الگوی بارندگی و آب‌وهوای آن دارد. در وهله‌ی اول مدل GFDL-ESM2 به‌عنوان مناسب‌ترین مدل اقلیمی برای ارزیابی‌های هیدرواقلیمی بر اساس تکنیک‌های رتبه‌بندی چندمعیاره انتخاب شد. فرایند اصلاح خطای بارش و دمای برآوردی مدل GFDL-ESM2 به ترتیب با تکنیکهای QM و مقیاس خطی انجام شد. همچنین پیش‌بینی‌‌کننده‌های مدل GFDL-ESM2 توسط تکنیک WTC غربال شده و به‌عنوان ورودی‌های غالب به مدل ریزمقیاس نمایی معرفی شدند. فرایند توسعه مدل‌های ریزمقیاس نمایی پارامترهای بارش، دمای کمینه و دمای بیشینه با به‌کارگیری مدل ANN انجام شد. پس از دستیابی به شرایط مطلوب و قابل‌قبول از معیارهای CC، NSE و RMSE این مدل‌ها به‌عنوان مدل مبنا جهت شبیه‌سازی بارش و دمای کمینه و بیشینه شناسایی شدند. با اجرای مجدد این مدل‌ها، مقادیر اقلیمی بارش و دما مطابق با دو سناریوی انتشار SSP245 و SSP585 برای دوره آینده (2045-2022) شبیه‌سازی و تولید شدند. این مقادیر به‌عنوان ورودی به مدل توسعه داده شده بارش - رواناب بر پایه مدل ANN، جهت پیش‌بینی مقادیر رواناب روزانه تعیین شد. نتایج حاکی از آن است که بارش تحت این دو سناریو به ترتیب 12/5 و 65/5 درصد کاهش می‌یابد. کمینه دما نیز به ترتیب 16/0 درجه سانتی‌گراد و 1/1 درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد. علاوه بر این بیشینه دما به ترتیب 15/0 و 69/0 درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد. نتیجتاً رواناب سطحی رودخانه نکارود در راستای شبیه‌سازی‌های اقلیمی این دو سناریو به ترتیب با افزایش 7/20 و 6/8 درصدی روبه‌رو خواهد بود. از طرفی، با به‌کارگیری نقشه DEM، مشخصات فیزیوگرافی حوضه آبریز رودخانه نکارود از جمله شیب، ارتفاع، جهت شیب، زهکشی خاک به دست آمد. همچنین نقشه بارش منطقه بر اساس میزان بارش سالانه به دست آمد. تصاویر ماهواره‌ای نیز جهت تهیه نقشه‌های رطوبت خاک، بافت خاک و کاربری اراضی با استفاده از روش‌های پردازش تصویر و تحلیل تصاویر، تولید شدند. کلیه این عوامل با به‌کارگیری تکنیک TOPSIS رتبه‌بندی شده و مهم‌ترین عامل تشدیدکننده رواناب و تحلیل خطر سیلاب در منطقه، شناسایی شد. نتیجه بیانگر این بود که عموماً تشدید رواناب به ترتیب متأثر از عواملی همچون کاربری اراضی، بارش، رطوبت خاک، شیب، زهکشی خاک، بافت خاک، ارتفاع و جهت شیب می‌باشد. این تغییر در رواناب می‌تواند تأثیرات منفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی و زیست‌محیطی از جمله افزایش خطر سیلاب داشته باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتخاب مدل اقلیمی #سنجش‌ازدور #شبیه‌سازی رواناب #نگاشت چندکی #همبستگی موجک پیوسته 
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)