پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
محمد سرجوقیان [پدیدآور اصلی]، حسین پهلوان[استاد راهنما]، محمد شامخی امیری[استاد راهنما]
چکیده: پدیده ی تشدید برش دینامیکی در دیوارهای برشی از دهه 1970 مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه توصیه های مرتبط محققین سازه و مفاد آیین نامه های لرزه ای مختلف نشان می دهد که در مورد میزان تشدید برشی و توزیع بین طبقات سازه، اتفاق نظر وجود ندارد. مهندسی لرزه ای مبتنی بر عملکرد ابعاد جدیدی را برای طراحی ساختمان های بلند به ارمغان آورده است؛ که منجر به تغییرات عمده ای در مقادیر مورد استفاده در رویکرد مبتنی بر تحلیل های خطی تجویزی توسط آیین نامه های مورد استفاده، شده است. نظر به آن که یکی از پرکاربرد ترین روش های تحلیلی توصیه شده توسط آیین نامه های معروف دنیا از جمله آیین نامه بتن آمریکا (ACI318-19) برای تحلیل نیروهای وارده بر سازه های بلند روش دینامیکی طیفی می باشد، بدین منظور مدل سه بعدی از یک ساختمان بلند مرتبه با کاربری مسکونی و سیستم سازه ای دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی بتن آرمه با تعداد 35 طبقه، واقع در منطقه با خطر نسبی زیاد زلزله و خاک نوع 3 مطابق آیین نامه 2800 ایران ابتدا در نرم افزار ایتبس (Etabs-V20) مدل سازی شد و نیروهای برشی وارده بر دیوارهای برشی توسط روش تحلیلی دینامیکی طیفی استخراج گردید. سپس مدل سه بعدی دیگری با در نظرگیری مشخصات مشابه در نرم افزار پرفورم (Perform3D-V8) به صورت غیرخطی و استفاده از مفاصل پلاستیک مطابق آیین-نامه ارزیابی لرزه‌ای و مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود آمریکا (ASCE41-17) مدل سازی شد و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی با در نظر گیری دو گروه از رکورد های لرزه ای حوزه نزدیک و دور از گسل، بنا به توصیه دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان-های آمریکا (FEMA-P695) با هدف دریافت پاسخ نزدیک به واقعیت سازه انجام شد. نتایج تحلیل های انجام شده به عنوان نمونه ای برای بدست آوردن مقادیر تشدید برشی دیوارهای برشی مقایسه و بررسی گردید. بر اساس نتایج 14 تحلیل غیرخطی انجام شده، نشان داده شد که مقدار مربوط به تشدید برشی برای دیوار برشی باکس کوپله استفاده شده در سیستم سازه ای ساختمان مفروض، در تراز پایه عامل افزایش 76% تقاضای لرزه-ای هنگام سنجش با شتاب نگاشت های نزدیک به گسل و 34% برای سنجش با شتاب نگاشت های دور از گسل می باشد. این درحالی است که مقدار توصیه شده برای استفاده از تحلیل های خطی توسط آیین نامه بتن آمریکا (ACI318-19) حاکی از افزایش300% تقاضای برشی برای ساختمان مورد مطالعه در تراز پایه می باشد. دلیل بررسی تشدید برشی در تراز پایه دیوار در واقع بررسی این پدیده در محل مقطع بحرانی مطابق تعاریف آیین نامه بتن آمریکا (ACI318-19) می باشد. بنا بر نتایج یافت شده مقدار تشدید برش دینامیکی توصیه شده توسط این دستورالعمل برای استفاده درمورد دیوارهای باکس کوپله به نحوی محافظه کارانه تعیین شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تشدید برشی دینامیکی #ساختمان های بلند #دیوار برشی باکس #تحلیل تاریخچه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)