پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
محسن ناظری کاریزکی [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، عماد محجوبی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از روش های تخمین چندک های سیلاب در حوضه های فاقد آمار، استفاده از روش تحلیل فراوانی منطقه ای است. در روش های رایج منطقه ای کردن، براساس خصوصیات حوضه آبریز مانند خصوصیات فیزیوگرافی حوزه، موقعیت جغرافیایی و آمار سیلاب در هر ایستگاه، مناطق همگن هیدرولوژیکی ایجاد می شوند. شناسایی گروه های همگن هیدرولوژیک یکی از مباحث بنیادی هیدرولوژی در دو بعد کاربردی و تحقیقاتی است. یکی از روش های معمول به منظور دستیابی به مناطق همگن هیدرولوژیکی برای برآورد منطقه ای سیلاب، استفاده از روش های خوشه بندی است. در این تحقیق با استفاده، ارزیابی و مقایسه روش های آماری و روش های مبتنی بر هوش مصنوعی شامل روش خوشه بندی دو مرحله‌ای نگاشت ویژگی خود سامان با خوشه بندی فازی (FCM)، K-means و سلسله مراتبی تقسیمی بمنظور خوشه بندی حوضه آبریز کرخه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس بررسی همگنی هیدرولوژیکی مناطق بدست آمده با استفاده از روش گشتاورهای خطی و تعدیل ناهمگنی با استفاده از روش های پیشنهادی توسط هاسکینگ و والیس ارزیابی شد. مقادیر آماره همگنی برای خوشه های اول و دوم به ترتیب معادل 33/0 و 17/0 محاسبه گردید که نشان دهنده همگنی هر یک از مناطق می باشد. سپس آماره ZDIST برای ایستگاه های هر یک از دو منطقه همگن هیدرولوژیک، با استفاده از زبان برنامه نویسی R برای توزیع های 3 پارامتری محاسبه شد و توزیع پیرسون تعمیم یافته و مقادیر حدی تعمیم یافته به عنوان بهترین توزیع منطقه ای انتخاب گردید. پارامترهای این توزیع بوسیله روش گشتاورهای خطی محاسبه شد، سپس سیلاب با دوره بازگشت های مختلف در هریک از ایستگاه ها با استفاده از روابط منطقه ای برآورد گردید. با توجه به نتایج این تحقیق، می توان از قابلیت خوشه بندی ترکیب الگوریتم سلسله مراتبی تقسیمی و نگاشت ویژگی خود سامان برای دستیابی به مناطق همگن هیدرولوژیک در نقاط دیگر کشور استفاده نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خوشه بندی فازی #خوشه بندی سلسله مراتبی #گشتاورهای خطی #تحلیل فراوانی منطقه ای #همگنی هیدرولوژیک.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)