پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
حسن بیرانوند [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]
چکیده: هدف این تحقیق، ارائه راهکاری جهت پیش بینی روند تأمین مالی مناسب یک شرکت، طی چند دوره با استفاده از مدل بندی ریاضی می باشد.بدین منظور،با در نظر گرفتن اهداف چند گانه شرکتها که به طور متقابل با مسئله تأمین مالی در ارتباط هستند ،مسئله را مدل بندی وضمن بیان اهداف به صورت فازی، با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی فازی به حل آن می پردازیم.برنامه ریزی آرمانی بکارگرفته شده در این تحقیق از نوع وزنی میباشد که جهت تعیین اوزان مربوط به اهداف،از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده می گردد.تکنیک بکار گرفته شده در این تحقیق می تواند برای هر شرکتی مخصوصاً شرکت های سهامی استفاده شود،با این حال به منظور تشریح مدل مذکور،طی یک مطالعه موردی، چگونگی تأمین مالی بهینه شرکت سیمان شاهرود را طی یک مدل سه دوره ای، با توجه به سالهای مالی قبل بررسی می کنیم.عمده داده ها از صورت های مالی 5 سال گذشته شرکت و سایر یادداشتهای توضیحی مرتبط استخراج شده اند. از نرم افزار22 SPSS برای محاسبه رگرسیون خطی، جهت پیش بینی برخی از پارامتر ها استفاده نموده ایم و نرم افزارLINGO 14 رابرای حل وتحلیل مدل بکار گرفته ایم و در پایان نیز به ارائه نتایج و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی پرداخته ایم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل ریاضی #تأمین مالی #بهینه سازی #تئوری فازی #برنامه ریزی آرمانی فازی #فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)