پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سید سجاد حجازی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: شیبها همواره تحت تاثیر بارهای دینامیکی نظیر بار زلزله و انفجار میباشند و در یک تحلیل کامل پایداری شیب، باید اثرات مربوط به هریک از بارهای دینامیکی لحاظ گردد. بنابراین یکی از خطراتی که همواره پایداری شیبها را تهدید میکند، مربوط به انفجار نظیر خطوط لوله انتقال نفت و گاز، نیروگاهها، انبارهای مواد منفجره و قابل اشتعال در بنادر و... میباشد. در نتیجه برای اینکه بتوان روند طراحی معتبری را برای شیبها در معرض انفجار قرار داد مطالعات جامعی مورد نیاز است. بررسی اثرات بارگذاری انفجار در شیبها با انجام آزمایشهای بسیار اندک صورت گرفته است. اما این آزمایشها به علت محدودیت به صورت نسبی انجام شده است. بنابراین اهمیت این موضوع موجب شد تا این پژوهش اثر بارگذاری انفجار در پایداری شیبها به صورت عددی مورد بررسی قرارگیرد. تحلیل مسائل با تغییر شکلهای بزرگ و ناگهانی در طول حل مسئله با استفاده از روش مبتنی بر شبکه دارای ضعفهایی میباشد. برای حل این مشکل معمولا از روشهای بدون شبکه استفاده میشود. یکی از این روشها که به طور خاص در تحلیل مسائل انفجار، ضربه، نفوذ و شکست قابلیت ویژهای دارد روش هیدرو دینامیک ذرات هموار میباشد. در پژوهش حاضر به بررسی اثر بارگذاری انفجار بر پایداری شیبها پرداخته شد. در این پایان نامه اثر انفجار در موقعیتهای تاج، وسط و پنجه با استفاده از نرم افزار آباکوس مورد تحلیل قرار گرفته است. برای مدلسازی از روش هیدرودینامیک ذرات هموار استفاده شده است. پس از تحلیل نتایج سرعت استخراج و برای تحلیل پایداری به نرمافزار ژئواستودیو معرفی شد. نتایج حاصل نشان میدهد، انفجار در پنجه شیب در تمامی حالتها بیشترین تاثیر را در ناپایدار کردن شیب ها دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: بارگذاری انفجار #پایداری شیب #آباکوس #روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) #ژئواستودیو.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)