پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مهسا بخارائیان [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: حرکت لایه‌های رسوبی ناپایدار غیر متراکم و متراکم بر روی سطح شیب‌دار (زمین لغزش) انواع مختلفی دارد. یکی از انواع زمین لغزش ها، جریان واریزه ای می باشد که ممکن است بسیار کند یا با سرعت بسیار زیاد رخ دهد و تأثیرات مصیبت‌باری به جای بگذارد. جریان گل یک جریان واریزه ای است که در طبقه بندی سیالات غیرنیوتنی جای می گیرد. در این پژوهش در ابتدا با در نظر گرفتن مدل رفتاری هرشل – بالکلی و روش هیدرودینامیک ذرات هموار به مدل سازی جاری شدن مواد گلی در اثر برداشته شدن دریچه پرداخته شده و نتایج حاصل از آن با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که هر دو مدل آزمایشگاهی و مدل سازی شده دارای نتایجی مشابه و قابل قبولی می باشند. پس از آن به بررسی تاثیر نوع و میزان پستی و بلندی های زمین پرداخته شده است. بدین منظور، دو نمونه شیب با انحناء محدب و مقعر با شیب های هم ارز خود مورد مقایسه قرار داده شد. نتایج نشان می دهد که در شیب مقعر، جابجایی و سرعت مواد بیشتر از شیب هم ارز خود است و در شیب محدب، مقدار جابجایی و سرعت از شیب هم ارز خود کمتر است. درنتیجه استفاده از شیب هم ارز برای مدل سازی جریان گل همیشه قابل اعتماد نیست. ازاین رو، یک کوه با توپوگرافی واقعی به نرم افزار منتقل و مدل سازی شد. مقایسه نتایج این مدل سازی با مدل سازی شیب هم ارز آن نشان می دهد که در ابتدا که شیب کوه محدب بوده سرعت جریان در کوه کمتر از شیب هم ارز خود است اما در دامنه کوه که شیب مقعر بوده سرعت جریان بیشتر از شیب هم ارز می باشد. در نهایت می-توان نتیجه گرفت استفاده از توپوگرافی هر منطقه برای پیش بینی طول پیشروی جریان گل به جای استفاده از شیب هم ارز می تواند نتایج دقیق تری ارائه دهد و نرم افزار آباکوس قابلیت خوبی برای انجام اینگونه شبیه-سازی ها را دارا می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جریان گل #روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) #مدل هرشل – بالکلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)