پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سید وحید موسوی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: سازه های مدفون در خاک که از آن می توان به‌عنوان سازه امن استفاده کرد نقش غیرقابل‌انکاری در بحث پدافند غیرعامل دارند. یکی از خطراتی که این نوع سازه ها را تهدید می کند اصابت انواع پرتابه و ترکش و نفوذ آن‌ها می باشد. آگاهی و شناخت موضوع پیچیده برخورد پرتابه با اهداف مختلف از مسائل موردعلاقه محققان و مهندسان عمران بوده است. کاربردهای نظامی مانند طراحی سازه های مقاوم در مقابل نفوذ پرتابه، طراحی پوشش های محافظ ازجمله مهم ترین کاربرد های این بحث می باشد. بررسی پدیده برخورد و نفوذ به دلیل مؤثر بودن پارامتر های مختلفی از قبیل انتقال حرارت و جرم، اصطکاک، تأثیر هندسه اجسام برخوردکننده و موارد بسیار دیگر پیچیده بوده و مسائل و مشکلات فراوانی را به همراه دارد. بررسی اثرات برخورد پرتابه درگذشته با انجام آزمایش های گوناگون صورت گرفته است لیکن این آزمایش ها به دلیل محدودیت امکانات و فراهم کردن شرایط آزمایش به‌صورت نسبی و تقریبی رفتار پرتابه را مشخص کرده اند. بنابراین اهمیت این موضوع موجب شد تا در این پژوهش نفوذ پرتابه در خاک ماسه ای به‌صورت عددی موردبررسی قرار گیرد. تحلیل مسائل با مرز های دارای تغییر شکل مداوم در طول حل مسئله با استفاده از روش مبتنی بر شبکه دارای ضعف می باشد. برای حل این مشکل معمولاً از روش های بدون شبکه استفاده می شود. یکی از این روش ها که به‌طور خاص برای مسائل ضربه، نفوذ و شکست قابلیت ویژه ای دارد، روش هیدرودینامیک ذرات هموار می باشد. در پژوهش حاضر به بررسی نفوذ پرتابه نوک‌تیز و ترکش در خاک ماسه ای پرداخته شد. که در آن اثرات زاویه نوک پرتابه، چگالی خاک، ضخامت و شکل ترکش موردبررسی قرارگرفته است. برای مدل سازی از روش بدون شبکه SPH استفاده‌شده است و نمودار سرعت و جابه‌جایی پرتابه ها و ترکش ها مورد مقایسه قرارگرفته است. نتایج حاصل از مقایسه این نمودار ها بیان‌کننده این موضوع است که با افزایش چگالی خاک و زاویه نوک پرتابه کاهش نفوذ پرتابه اتفاق می افتد. همچنین با کاهش ضخامت و افزایش ابعاد ترکش نفوذ در خاک افزایش می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پرتابه #نفوذ #خاک درشت‌دانه #آباکوس #روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)