پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمد جواد نیکنام [پدیدآور اصلی]، ایمان آقایان[استاد راهنما]
چکیده: مخلوط های گروتدماکادام، کامپوزیتی تشکیل یافته از دو فاز آسفالتی و سیمانی هستند، که به دلیل مزایای مطلوبی همچون: باربری استاتیکی بالا، مقاومت شیارشدگی مطلوب، دوام مناسب و مقاوم بودن در برابر حملات شیمیایی و سوخت های فسیلی، به عنوان روکش های روسازی مورد استفاده واقع گردیده اند. با این وجود، این مخلوط ها از عملکرد مناسبی در دماهای پایین برخوردار نیستند. تسلیح بوسیله الیاف ها، به عنوان یکی از روش-های شناخته شده جهت بهبود عملکرد مخلوط های آسفالتی و بتنی، این پتانسیل را دارد تا به منظور تقویت مخلوط های گروتدماکادام نیز بکار گرفته شود. در پژوهش حاضر، از الیاف های ساخته شده بر پایه شیشه (میکرو کورتا) و پلی پروپیلن (پ.پ) به ترتیب جهت تسلیح فاز آسفالتی و سیمانی مخلوط های گروتدماکادام استفاده شد. فاز آسفالتیِ گروه نخست مخلوط های گروتدماکادام مورد بررسی، با مقادیر 2/0، 4/0 و 6/0 درصد حجمی الیاف میکرو کورتا تسلیح گردید. همچنین مقادیر 2/0، 3/0 و 4/0 درصد حجمی الیاف پ.پ در تولید دوغاب سیمانی گروه دوم مخلوط های گروتدماکادام، استفاده شد. در گام بعد، عملکرد هر یک از گروه های نام برده شده، بوسیله آزمون های خمش سه نقطه ای و کشش غیرمستقیم دمای پایین با نمونه های فاقد الیاف مقایسه گردید. نتایج نشان داد که بهترین عملکرد دمای پایین مخلوط های گروتدماکادام در هر دو آزمون کشش غیرمستقیم و خمش سه نقطه ای برای مخلوط های حاوی بالاترین درصد بکارگیری الیاف (6/0 درصد الیاف میکرو کورتا و 4/0 درصد الیاف پ.پ ) حاصل آمده است. مشاهده گردید که با تسلیح فاز آسفالتی، میزان شاخص تاب آوری در برابر کرنش های منجر به شکست (FST)، در آزمون های خمش سه نقطه ای و کشش غیرمستقیم به ترتیب تا 19/66 و 01/25 درصد نسبت به نمونه های فاقد الیاف افزایش داشته است. همچنین بکارگیری دوغاب سیمانی اصلاح شده با الیاف توانسته است شاخص FST را در آزمون های خمش سه نقطه ای و کشش غیرمستقیم به ترتیب تا 87/91 و 9/30 درصد نسبت به نمونه های فاقد الیاف افزایش دهد. مجموعاً، یافته های این مطالعه نشان می دهند که تسلیح هر دو فاز آسفالتی و سیمانی مخلوط های گروتدماکادام توسط میکروالیاف ها، می تواند در بهبود توانایی آنها جهت مقابله با بروز ترک های دمای پایین کمک کننده باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: روسازی نیمه انعطاف پذیر #مخلوط گروتدماکادام #الیاف #ترک خوردگی دمای پایین #فاز آسفالتی #فاز سیمانی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)