پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
مهدی قهرمانی [پدیدآور اصلی]، سید علی حسینی[استاد راهنما]، ایمان آقایان[استاد راهنما]
چکیده: مخلوط گروتدماکادام، کامپوزیتی تشکیل یافته از دو فاز آسفالتی و سیمانی است، که به دلیل مزایای مطلوب از قبیل: باربری استاتیکی بالا، مقاومت شیارشدگی زیاد، دوام مناسب و مقاوم بودن در برابر حملات شیمیایی و سوختهای فسیلی، به عنوان مصالح روکش های روسازی مورد استفاده واقع گردیده است. با این وجود، این مخلوط ها به دلیل تفاوت زیاد میان خصوصیات دو فاز تشکیل دهنده آسفالتی و سیمانی و نیز اتصال ضعیف میان انها، از عملکرد مناسبی در برابر ترک های ناشی از شرایط محیطی و بارگذاری مکرر ترافیکی برخوردار نیستند. در صورتی که بتوان اتصال میان دو فاز آسفالتی و سیمانی مخلوط های گروتدماکادام را بهبود بخشید، می توان عملکرد این مخلوط ها را در برابر بروز ترک ها ارتقا داد. بدین منظور در مطالعه حاضر از افزودنی تگوادبیت ال 300 به عنوان بهبود دهنده چسبندگی قیر های بکار رفته در فاز آسفالتی مخلوط های گروتدماکادام در مقادیر 2/0، 3/0 و 4/0 درصد وزنی قیر استفاده گردید. جهت ارزیابی تأثیر این افزودنی بر خصوصیات رفتاری قیر از ازمون های درجه نفوذ، نقطه نرمی و ویسکوزیته کینماتیکی در دمای 135 درجه سانتیگراد استفاده شد. همچنین به منظور بررسی خصوصیات چسبندگی قیر از آزمون های قطره چسبیده و مقاومت چسبندگی خمشی نیم دایره ای بهره گرفته شد. عملکرد مخلوط های گروتدماکادام در دو وضعیت کوتاه مدت: پس از دوره عمل آوری 28 روزه و میان مدت: از طریق اعمال شرایط دمایی 60 درجه سانتیگراد به مدت 16 ساعت بر روی نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از آزمون های کشش غیرمستقیم در دمای محیط و دمای پایین: 10- درجه سانتیگراد، مقاومت خمشی سه نقطه ای دمای پایین: 10-درجه سانتیگراد و استقامت مارشال استفاده گردید. نتایج نشان داد که قابلیت چسبندگی قیر تأثیر مستقیمی بر روی عملکرد مخلوط های گروتدماکادام در هر دو وضعیت کوتاه مدت و میان مدت دارد. مشاهده شد که افزودنی تگوادبیت در وضعیت کوتاه مدت می تواند شکل-پذیری و انرژی شکست مخلوط های گروتدماکادام را در آزمون کشش غیرمستقیم دمای محیط به ترتیب تا 9/53 درصد و 2/45 درصد نسبت به نمونه های شاهد افزایش دهد. همچنین مقاومت کششی غیرمستقیم دمای محیط مخلوط های گروتدماکادام در وضعیت میان مدت تحت اثر این افزودنی می تواند تا 1/12 درصد نسبت به نمونه-های شاهد افزایش داشته باشد. برآیند کلی نتایج آزمایشات نشان داد که میزان بهینه بکارگیری افزودنی تگوادبیت به منظور ارتقاء عملکرد مخلوط های گروتدماکادام، 3/0 درصد وزنی قیر فاز آسفالتی می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : روسازی نیمه انعطاف پذیر #مخلوط گروتدماکادام #مقاومت ترک خوردگی #مقاومت چسبندگی سطح مشترک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)